PRIVACYBELEID 

Voor MILES Mobility Belgium BV is de verwerking van je gegevens in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming meer dan alleen een wettelijke vereiste. Ongeacht of u onze mobiliteitsdiensten gebruikt, informatie over onze diensten of ons bedrijf verkrijgt, contact met ons hebt als dienstverlener of partner, of voor ons werkt of voor ons wilt werken als werknemer of sollicitant - u kunt erop vertrouwen dat wij  je gegevens correct behandelen. Voor een gemakkelijk begrip en toegankelijkheid hebben we afgezien van het gebruik van zowel de vrouwelijke als mannelijke vormen van taal in het volgende. Alle persoonlijke voorwaarden zijn gelijkelijk van toepassing op alle geslachten.

In dit privacybeleid kunt u lezen hoe, in welke mate en voor welke doeleinden wij je gegevens verwerken, of wij je gegevens doorgeven aan partners en dienstverleners, wanneer wij je gegevens verwijderen en andere punten die voor u van belang kunnen zijn.

Wie zijn wij? 

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
(gegevensbeheerder)

Algemene directeuren: Oliver Mackprang, Eyvindur Kristjansson
MILES Mobility Belgium BV
Handelsstraat 31
1000 Brussel
Belgium

Reg. nr.: BE37 0019 2995 3628

Website: miles-mobility.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Pridatect S.L.
Carrer de Tarragona 161, Planta 11ª 
08014 Barcelona, Spanje

E-mail: data-protection@miles-mobility.com 

Website: www.pridatect.de 

Algemene informatie over gegevensverwerking 

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten.

Gegevensoverdracht en inbedrijfstelling van verwerkers

2. Gegevensoverdracht en opdrachtvan verwerkers 

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit wordt gedaan om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen,  op basis van je toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken of staan wij de verwerking van data in een derde land  alleen toe als aan de speciale vereisten van artikel 44 e.v. AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

3. Rechten van de betrokkenen 

3.1 Intrekking van toestemming 

U hebt te allen tijde het recht om toestemmingsverklaringen in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.

3.2 Recht van bezwaar 

Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die verband houden met je specifieke situatie. Als u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, zullen wij deze gegevensverwerking beëindigen of onderbreken en onderzoeken of wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belang. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een bezwaar tegen directe reclame betekent dat wij je gegevens niet langer zullen gebruiken voor reclamedoeleinden. 

3.3 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u de indruk hebt dat wij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming schenden. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met de staatscommissaris voor gegevensbescherming. Voor België is dit:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00  

website: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

3.4 Recht op inzage en recht op rectificatie 

U heeft het recht om informatie te ontvangen over je verwerkte gegevens. We hebben alle benodigde informatie al verzameld in overeenstemming met artikel 15, lid 1, van de Verordening Gegevensbescherming hier op de privacyverklaring. Artikel 15(3) AVG verleent u ook het recht om een kopie van je gegevens te ontvangen. Als u niet zeker weet of wij je gegevens verwerken, sturen wij u graag een bevestiging. 

Je kunt het recht hebben om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot je te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heb je het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring. In het bijzonder kunnen je gegevens worden gewijzigd in het gebruikersaccount. Als u je gegevens niet zelf kunt corrigeren, zullen wij u ondersteunen bij het uitoefenen van je recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 van de AVG.

3.5 Recht op beperking van de verwerking / recht op gegevenswissing

U kunt ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te verwijderen of te beperken  in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 van de AVG. 

In overeenstemming met artikel 17 van de AVG kunt u verzoeken dat je gegevens onverwijld worden verwijderd . Wij zijn verplicht om je gegevens zo snel mogelijk te verwijderen als een van de wettelijk voorgeschreven redenen van artikel 17, lid 1, van de AVG van toepassing is en geen van de uitzonderingen volgens artikel 17, lid 3, of soortgelijke bepalingen van toepassing is. 

Houd er rekening mee dat wij voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen wettelijk bevoegd zijn  op grond van artikel 17, lid 3, onder e), van de AVG om gegevens met betrekking tot reizen te bewaren tot het einde van de toepasselijke verjaringstermijn, zijnde 10 jaar na het einde van het contract. 

Als betrokkene kunt u ook verzoeken dat de verwerking wordt beperkt in overeenstemming met artikel 18 AVG. Indien de verwerking is beperkt, mogen deze persoonsgegevens - behalve dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met je toestemming of de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of van de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van handels- of belastingrecht of om onze juridische claims af te dwingen. 

3.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Volgens artikel 20 van de AVG hebt u het recht om te verzoeken dat wij u helpen bij het overdragen van je contractuele gegevens of gegevens die wij verwerken op basis van toestemming aan derden als wij de gegevens verwerken met behulp van geautomatiseerde processen, bijvoorbeeld als u wilt overstappen naar een concurrent. Laat ons weten aan wie u wilt dat wij je gegevens overdragen en wij nemen contact op met de dienstverlener. U kunt deze gegevens ook in een machineleesbaar formaat ontvangen.

3.7 Recht op informatie

Als u de neiging tot rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen ons hebt aangevoerd, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.

Bovendien heb je het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Privacybeleid voor gebruikers van de website en bezoekers van onze sociale media kanalen

4. Privacybeleid voor gebruikers van de website en bezoekers van sociale media kanalen

Hieronder leggen we uit hoe we omgaan met de gegevens van de gebruikers van onze website en onze aanwezigheid op sociale media.

Overzicht van onze aanwezigheid op het web

+

4.1 Overzicht van onze aanwezigheid op het web 

Wij beheren deze website (www.miles-mobility.com) met enkele subsites (including www.support.miles-mobility.com). 

Je kunt ons ook vinden op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing en YouTube. . 

Algemene informatie over gegevensverwerking

+

4.2 Algemene informatie over gegevensverwerking 

4.2.1 Betrokken personen 
Betrokkenen van de gegevensverwerking zijn bezoekers van onze website of onze kanalen op de sociale media (hierna ook gebruikers of geïnteresseerden). 

4.2.2 Doeleinden 
Het doel van de verwerking is om informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten, om communicatiekanalen aan te bieden aan ons bedrijf, om geïnterseerde partijen op een advertentiemanier aan te spreken, om  de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te analyseren, om geanonimiseerd marktonderzoek uit te voeren  en om de veiligheid van onze websites te waarborgen. 

4.2.3 Categorieën gegevens / soorten gegevens 
De volgende gegevenstypen kunnen worden verwerkt: 

 • IP-adres 

 • Toegangstijden en geschatte locatie van gebruikers

 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie) 

 • Bezochte websites 

 • Interesse in inhoud 

 • Demografische kenmerken (via onze advertentiepartners)

De gegevens worden meestal verzameld wanneer de aanbiedingen worden gebruikt. 

4.2.4 Ontvangers / categorieën ontvangers 
Miles Mobility Belgium BV is een gecontroleerde onderneming van Miles Mobility GmbH (Leibnizstrasse 49, 10629 Berlijn, Duitsland, e-mail: hello@miles-mobility.com, telefoon: +49 (0)30 83 799 699) die bevoegd is om regels inzake de bescherming van persoonsgegevens te laten toepassen en de verwerking van persoonsgegevens controleert (in overeenstemming met artikel 4, lid 19, onder37). 

De ontvangers van gegevens zijn in de eerste plaats de geïntegreerde dienstverleners. Hieronder geven we een overzicht van de dienstverleners. Meer informatie is te vinden in de respectievelijke paragrafen over verwerking. 

 • Strato (Hosting) 

 • Google (Statistieken/Marketing/Kaartknipsels/Video's) 

 • Ultimate.ai (Chat) 

 • Zendesk

 • Hotjar 

 • Solderen 

4.2.5 Reservering(en) op de locatie van opslag en verwerking van gegevens
Houd er rekening mee dat ons bedrijf samenwerkt met partners in derde landen (Osano, Google, Facebook, Braze Inc, Sentry & Paypal), in het bijzonder de Verenigde Staten. Persoonlijke informatie die we van u verzamelen, kan worden verwerkt in de Verenigde Staten of andere derde landen.  Sommige van deze derde landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, hebben momenteel geen adequaatheidsbesluit van de Europese Unie ontvangen op grond van artikel 45 van de AVG, wat betekent dat je gegevens daar mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau genieten als onder de AVG.

Totdat nieuwe beslissingen worden genomen met betrekking tot gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten of andere derde landen, vertrouwen we op vrijstellingen voor specifieke situaties zoals uiteengezet in artikel 49 van de AVG en, indien van toepassing, de waarborgen die zijn uiteengezet in artikel 46 van de AVG.  In het bijzonder verzamelen en overdragen we alleen persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten of derde landen met je uitdrukkelijke toestemming, of om een contract met u uit te voeren. Wij en onze verwerkers streven ernaar passende maatregelen toe te passen om de privacy en veiligheid van je persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken in overeenstemming met je relatie met ons en de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven.

Cookies en gepersonaliseerde tracking

+

4.3 Cookies en gepersonaliseerde tracking 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die  op je computer worden bewaard en door je browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Andere cookies blijven op je eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om  je browser bij je volgende bezoek te herkennen.

U kunt je browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen cookies toestaat in individuele gevallen, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om  het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden, worden opgeslagen op basis van artikel 6 par.  1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring lager behandeld en met de bijbehorende toestemming gebruikt.

U kunt toegang krijgen tot onze cookiebanner en je instellingen wijzigen via de volgende link:

4.3.1 De analysetools beheren met Google Tag Manager 
We gebruiken de Google Tag Manager om website-evaluaties centraal en via een gebruikersinterface te kunnen integreren en beheren. Tags zijn verschillende trackingcodes (JavaScript-coderegels) waarmee we je activiteiten op onze website kunnen vastleggen en volgen. 

Het voordeel van de tagmanager is dat we deze niet alleen kunnen gebruiken om Google-services te beheren, maar ook om andere analyseservices centraal te beheren. Op deze manier kunnen we beter identificeren welke trackingtechnologie ons de informatie biedt die we nodig hebben en onnodige gegevensverzameling voorkomen. De tagmanager verwerkt zelf geen gegevens, maar helpt ons  bij het organiseren van de gegevens uit Google Analytics, Facebook of Instagram. 

Wij gebruiken de tagmanager om onze website zo nuttig, comfortabel en bruikbaar mogelijk te maken voor u en alle bezoekers. Hiervoor hebben we de analysegegevens nodig. Wij gebruiken de tagmanager op basis van artikel 6 par.  1 lit. f AVG, die verwerking op basis van een belangen afweging toestaat. We hebben een legitiem belang om te zien welke inhoud onze potentiële klanten aanspreekt. Dit stelt ons in staat om onze marketing opnieuw af te stemmen om meer mensen naar onze aanbiedingen te trekken. Lees paragraaf 6.2.5 voor meer informatie over deze provider.

4.3.2 Cookies en andere hulpmiddelen voor het meten van het bereik en statistieken 
We gebruiken cookies voor reikwijdte meting en om statistische evaluaties van onze website en sociale media-interacties te maken. Hiervoor doen we onder andere een beroep op Google Analytics. 

4.3.3 Google Analytics en G4
De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics en G4 maken gebruik van zogenaamde "cookies" en soortgelijke technologieën.  Cookies zijn tekstbestanden die  op je  computer worden opgeslagen en een analyse van je gebruik van de website mogelijk maken (doelgroeprapporten, conversierapporten, interactie- en gedragsrapporten, realtime rapporten, enz.) . De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics wordt je IP-adres meestal ingekort om latere identificatie moeilijker te maken. 

Google Analytics en G4 cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par.  1 lit.  een AVG, in overeenstemming met de overeenkomstige toestemming van de gebruiker. 

U kunt het verzamelen van je gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die het verzamelen van je gegevens tijdens toekomstige bezoekenaan deze website  voorkomt: Google Analytics deactiveren. 

Ons doel bij het gebruik van Google Analytics en G4 is om onze service verder te optimaliseren en meer te bieden aan potentiële gebruikers. De Google Analytics statistieken helpen ons om onze klanten beter te begrijpen en ons te ondersteunen bij het bereiken van dit doel. 

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

Naam: _ga (Google Analytics js) Doel: Google gebruikt deze cookie om de gebruikers-ID op te slaan en gebruikers te onderscheiden. Vervaldatum: na 12 maanden

Naam:_gid Doel: Vervaldatum: na 24 uur

Naam: gatgtag_UA_<property-id> Beoogd gebruik: Als Google Analytics via de Google Tag Manager wordt geleverd, krijgt deze cookie deze naam. Vervaldatum: na 1 minuut

Bewaartermijn: We hebben de bewaartermijn beperkt tot 14 maanden om te voldoen aan het principe van opslaglimietenuit artikel 5 AVG. Deze bewaartermijn is van toepassing op gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning en advertentie-ID's. Resultaten van rapporten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden  onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens met Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google:

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

4.3.4 Hotjar 
Om de bezoekersdata statistisch te evalueren, gebruiken we de analysetool Hotjar op onze website. Dit wordt aangeboden door: 

Hotjar Limited Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar is een dienst die bezoekersgedrag en feedback evalueert door middel van analyses en feedbacktools. We ontvangen heatmaps, conversietrechters, bezoekersregistraties, inkomende feedback, feedback polls en enquêtes. 

We gebruiken deze evaluaties om  de bruikbaarheid en gebruikerservaring van de site te optimaliseren en om bovendien meningen van klanten te verzamelen via het feedbackkanaal. We ontvangen rapporten en visuele representaties van Hotjar die ons laten zien waar en hoe gebruikers zich op onze site "verplaatsen". De persoonsgegevens worden automatisch geanonimiseerd. We kunnen de interacties niet toewijzen aan een gebruiker en de gegevens worden ook niet naar Hotjar verzonden. 

Hotjar verzamelt automatisch gebruiksgegevens. Hiervoor wordt een trackingcode van de website gekoppeld aan een cookie. 

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen: 

 • Tijdstip van het bezoek 

 • Schermgrootte en resolutie.

 • Browser versie

 • Geschatte locatie (IP-locatie) 

 • Taal

 • Bezochte subpagina's 

 • Datum en tijd van toegang tot een van onze subpagina's (webpagina's)

 • IP-adres (geanonimiseerd)

Naam: _hjid

Doel: De cookie wordt gebruikt om een Hotjar-gebruikers-ID bij te houden die uniek is voor de website in de browser. Hierdoor kan gebruikersgedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde gebruikers-ID worden gekoppeld . Vervaldatum: na een jaar.

U kunt de lijst met cookies dieworden gebruikt of mogelijk worden gebruikt hier vinden:

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

4.3.5 Facebook tracking Pixel

Deze website gebruikt de bezoekers actie-pixel van Facebook voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; "Facebook"). Deze pixel kan worden gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te volgen nadat zij zijn doorverwezen naar de website van de exploitant door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische- en marktonderzoeks-doeleinden en kunnen toekomstige reclame maatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De persoonsgegevens worden echter verwerkt door Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.

In het bijzonder worden de volgende gegevens door Facebook en ons verwerkt:

 • IP-adres

 • Gebruikers Agent

 • Facebook gebruikers-ID

 • Type browser

 • HTTP header

 • Apparaat Informatie (apparaat-ID, apparaat besturingssysteem)

 • Geografische ligging

 • Browser informatie

 • Gebruik/klikgedrag, inclusief bekeken inhoud en aangeklikte items.

 • Facebook cookie informatie

 • Pixel ID

 • Bezochte pagina's

 • Referrer URL

 • Marketinginformatie, waaronder bekeken advertenties en interacties met advertenties, diensten en producten.

De Facebook tracking pixel wordt uitsluitend gebruikt met en op basis van uw voorafgaande toestemming, Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Uw toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken via de functie "Uw cookie-instellingen" op onze website. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot wederopzegging blijft hierdoor onaangetast.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Facebook. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de implementatie van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene tegen ons gebruikt, zijn wij verplicht uw verzoek aan Facebook door te geven.

Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen en daar verwerkt. Facebook baseert de doorgifte van gegevens naar de VS op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Let op: Ondanks het feit dat Facebook Ireland Ltd. is gevestigd in Ierland, kunnen uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die u gebruikt, worden doorgegeven aan Facebook-servers in de VS of andere derde landen als u akkoord gaat met onze prestatiecookies. De Verenigde Staten van Amerika zijn momenteel ingedeeld als een onveilig derde land, d.w.z. als een derde land ten aanzien waarvan noch een besluit inzake adequaatheid overeenkomstig artikel 45 van de AVG bestaat, noch een vergelijkbaar beschermingsniveau kan worden verondersteld. Hetzelfde geldt voor andere derde landen. Bij de overdracht van uw gegevens hebben zowel Facebook als, indien van toepassing, de Amerikaanse autoriteiten of autoriteiten van andere derde landen toegang tot de overgedragen gegevens. Facebook kan uw gegevens combineren met andere gegevens, zoals uw persoonlijke accounts, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Facebook over u heeft, en kan uw persoonlijke gegevens ook delen met derden. Bovendien kunnen de autoriteiten van de VS of van andere derde landen uw gegevens raadplegen en verwerken zonder u daarvan in kennis te stellen of u te verwittigen (tijdens en na de verwerking) of zonder u soortgelijke rechtsmiddelen en rechten van de betrokkenen te verlenen. Helaas hebben wij in deze gevallen geen invloed op de verwerking door Facebook en de autoriteiten van de VS of andere derde landen.

Desgewenst kunt u de remarketingfunctie Custom Audiences uitschakelen in de sectie Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen als u bent aangemeld bij Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich ook afmelden voor de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u op de volgende link: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

4.3.6 Verzending van de nieuwsbrief 
We sturen verplichte informatie over het aanbod van MILES Mobility Belgium BV via onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen gebruikers van de app zich abonneren op een nieuwsbrief en informatie ontvangen over aanvullende aanbiedingen en promoties. Hiervoor hebben we je e-mailadres en toestemming nodig om de nieuwsbrief te ontvangen, die we verkrijgen via een zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden, met uitzondering van de respectievelijke afzenders van de nieuwsbrief.

In principe worden de gegevens verwerkt op basis van je toestemming (art. 6 par.  1 lit. a AVG). In sommige van de onderstaande gevallen, die rechtstreeks verband houden met het verzenden van nieuwsbrieven, is de verwerking gebaseerd op onze legitieme belangen (art. 6 par.  1 lit. f AVG).

U ontvangt alle nieuwsbrieven van reclame-achtige aard op basis van je toestemming voor de opslag en het gebruik van de gegevens; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link "afmelden" in de nieuwe brief te klikken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking  blijft onaangetast door de intrekking.

We sturen ook nieuwsbrieven als klantinformatiebrieven met relevante technische en organisatorische informatie over gebruiksvoorwaarden, gewijzigde tarieven of bedrijfsgebieden. 

Wij vinden het noodzakelijk dat deze informatie onze klanten bereikt, zodat u zich hier niet automatisch kunt afmelden. Je recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG blijft onaangetast, maar in dit geval is het je plicht om uzelf actief te informeren. 

Wij maken gebruik van de diensten van Braze Inc. en PostMarks om de nieuwsbrieven te versturen. 

Braze Inc 330 West 34th Street, 18th Floor New York, NY 10001 Verenigde Staten. 

Met Braze Inc. hebben wij een zogenaamde "Verwerkersovereenkomst" gesloten waarin wij de dienstverlening verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. 

We gebruiken een methode om  het bereik van onze nieuwsbrief te analyseren. Wanneer u een van onze e-mails opent, maakt een bestand in de e-mail verbinding met de servers van Braze Inc. in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links, indien aanwezig, is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan echter niet worden toegewezen aan de respectieve nieuwsbriefontvanger. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u geen analyse wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een bijbehorende link. 

Na afmelding van de nieuwsbriefdistributielijst wordt het e-mailadres door ons of de newsletter-serviceprovider indien nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel je belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6 par.  1 lit. f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als je belang zwaarder weegt dan onze legitieme interesse. U kunt dan echter  opnieuw door ons worden gecontacteerd.

4.3.7 AdaChat - contact opnemen en aanvragen via chat 

Onze website integreert ook AdaChat, een op AI gebaseerde communicatie- en conversatieservice die wordt geleverd door Ada Support Inc. (371 Front Street W, Suite 314, Toronto, Ontario, M5V 3S8, Canada), om u hoogwaardige, op een chatbot gebaseerde klantenondersteuning te bieden en uw vragen efficiënt, snel en met weinig middelen te beantwoorden. 

Als u contact met ons opneemt via onze chat, verwerken wij uw gegevens om uw vraag te verwerken en in het geval er vervolgvragen komen. De hier verwerkte gegevens omvatten in eerste instantie de informatie die u bij uw contactopname of in het kader van vervolgcommunicatie hebt verstrekt. 

Opmerking: Om het principe van gegevensminimalisatie zo goed mogelijk na te leven, verzoeken wij u vriendelijk om uw gegevens zoveel mogelijk te beperken tot het noodzakelijke. 

AdaChat gebruikt ook zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in uw internetbrowser of door uw internetbrowser op uw eindapparaat als gevolg van uw toestemming. Door het plaatsen van de cookies kunnen wij onderstaande gegevens verzamelen en verwerken en de inhoud en het gebruik van de chat analyseren. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens vindt plaats ten behoeve van de levering, beveiliging en functionaliteit van de chat, voor de analyse van uw gegevens, voor het beantwoorden van uw vragen en voor de verdere ontwikkeling van de dienst zelf. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u hier: https://www.ada.cx/cookies.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt met behulp van deze cookies: 

 • IP-adres 

 • Chatter ID 

 • Chatter token 

 • Tijd en datum van chatverzoek en gebruik 

 • Browserinformatie (type, versie, taalinstelling) 

 • Informatie over het besturingssysteem (type, versie) 

 • Apparaatinformatie (identificatienummer van het apparaat, type, hardware- en software-eigenschappen) 

 • Locatie-informatie (land)

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de tool en de door ons uitgevoerde gegevensverwerking is uw voorafgaande, vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met § 25 TTDSG en art. 6 para. 1 lit. a AVG, die wij vragen via onze cookiebanner. Zodra u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment met toekomstige werking intrekken via de functie "Uw cookie-instellingen" op onze website of door een e-mail te sturen naar data-protection@miles-mobility.com. Verwerkingen die al hebben plaatsgevonden tot het moment van herroeping blijven hierdoor onaangetast.

De door ons gebruikte chatbots kunnen een chatter van het ene gesprek naar het andere "onthouden" ("chatter persistence"), mits de gesprekken niet langer dan 7 dagen uit elkaar liggen. In het kader en ten behoeve van deze herinneringsfunctie worden de chatters, de bijbehorende gegevens en de chatgeschiedenis door een bot geregistreerd en opgeslagen. Nadat de door ons gekozen periode van 7 dagen is verstreken, vergeet de bot automatisch de opgeslagen gegevens.

Let op: Ongeacht deze automatische verwijdering na verloop van tijd kunnen uw gegevens door ons ook worden opgeslagen en verder worden verwerkt indien en voor zover dit vereist en toegestaan is of wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die verdere verwerking van uw gegevens vereist.

Om de gegevensverwerking en de bescherming van uw gegevens in het kader van het gebruik van de tool te waarborgen, hebben wij met Ada Support Inc. een orderverwerkingsovereenkomst in de zin van art. 28 AVG gesloten, waarin met name is bepaald dat uw gegevens alleen voor het leveren van de dienst mogen worden verwerkt. 

De gegevensoverdracht naar Canada valt onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waarin wordt verklaard dat Canada een passend beschermingsniveau biedt met betrekking tot uw gegevens en de rechten van de betrokkene (art. 45 AVG). 

Meer informatie over AdaChat en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Ada Support Inc. is te vinden op: https://www.ada.cx/legal-resources/privacy-policy.

Google Maps 

+

4.4 Google Maps 

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is: 

Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om je IP-adres op te slaan en naar een server van Google te verzenden en het wordt ook op deze server opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op de specifieke inhoud van deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van onze bedrijfsgebieden. 

Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 , onder f), van de AVG. 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 8

Contactformulier, chat, aanvraag per e-mail of telefoon

+

4.5 Contactformulier, chat, aanvraag per e-mail of telefoon

U kunt ons vragen sturen via contactformulier, chat, e-mail of telefoon. In dit geval wordt je aanvraag met de contactgegevens en, indien van toepassing, verdere details van het aanvraagformulier of de aanvraag opgeslagen in ons CRM-systeem voor het verwerken van de aanvraag en voor mogelijke vervolgvragen. 

De verwerking van deze data is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), AVG als je verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieveafhandeling van de vragen die ons worden gesteld (artikel 6, lid 1, onder f) AVG) of op je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG) indien daarom is gevraagd.

We bewaren je gegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we de verwerking van je aanvraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

YouTube

+

4.6 Youtube

We hebben YouTube-video's ingesloten op onze website. Dit stelt ons in staat om video's van ons YouTube-kanaal rechtstreeks op onze site te presenteren. Het portaal wordt beheerd door YouTube, een bedrijf van Google. Wanneer u een pagina op onze website oproept waaropeen YouTube-video is ingesloten, maakt je browser automatisch verbinding met de YouTube- of Google-servers. Tijdens het proces worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen).

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijkvoor alle gegevensverwerking in Europa. Als u meer wilt weten, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring op https://policies.google.com/privacy?hl=de te lezen.

Zendesk

+

4.7 Zendesk

We hebben verschillende services van Zendesk op onze website geïntegreerd. Zendesk fungeert als onze serviceprovider voor het aanbieden van onze ondersteuningspagina en onze contactformulieren. Verschillende persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Zendesk. Raadpleeg voor meer informatie het privacy-beleid  van Zendesk https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/.

Privacybeleid voor gebruikers van de app en mobiliteitsdiensten

5. Privacybeleid voor gebruikers van de app en mobiliteitsdiensten

Overzicht van de doeleinden, het type gegevens, evenals de categorieën ontvangers en de bewaartermijn. 

Voor de uitvoering van huurovereenkomsten met MILES Mobility Belgium BV is een gebruikersaccount bij MILES Mobility GmbH (Leibnizstrasse 49, 10629 Berlijn, Duitsland, e-mail: hello@miles-mobility.com, telefoon: +49 (0) 30 83 799 699) vereist, zie de Algemene Voorwaarden en de Huurvoorwaarden. 

Aangezien de door MILES Mobility GmbH (Duitsland) verwerkte persoonsgegevens de basis vormen van elk huurcontract, worden de betreffende persoonsgegevens door MILES Mobility Belgium BV en MILES Mobility GmbH (Duitsland) gezamenlijk verwerkt. Met andere woorden, beide entiteiten bepalen gezamenlijk de doeleinden en middelen van verwerking om de uitvoering van huurcontracten te vergemakkelijken. In een overeenkomst over gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijkschap op grond van artikel 26 AVG hebben wij bepaald hoe de respectieve taken en verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gestructureerd en wie aan welke verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet.  In het bijzonder hebben we gecoördineerd hoe de informatieverplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming gezamenlijk kunnen worden vervuld. Dit betekent ook dat aan de rapportage- en meldingsverplichtingen wordt voldaan. Indien u contact opneemt met MILES Mobility Belgium BV of MILES Mobility GmbH (Duitsland) en de verwerking onder gezamenlijke controle wordt beïnvloed, zullen wij coördineren om te reageren op je vragen en om je rechten als betrokkene te garanderen.

De verwerking van gegevens via apps van partnerbedrijven die gezamenlijke mobiliteitsdiensten aanbieden met MILES Mobility Belgium BV gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van de betreffende app.

Doeleinden van de gegevensverwerking

+

5.1 Doeleinden van de gegevensverwerking

 • Klantenbeheer, klantbenadering en klantenondersteuning

 • Registratie met identificatie en verificatie van het rijbewijs

 • Voertuig boeken via de app / dienstverlening (voertuig leveren) 

 • Facturering en het bijhouden van betalingen 

 • Verwerking van overtredingen van de wet, in het bijzonder tegen de Verkeersverordening

 • Beheer en inning van schuldvorderingen

 • Veiligheidscontroles en fraudecontrole 

 • Schaderegeling

Het volgende van je gegevens wordt verwerkt

+

5.2 Het volgende van je gegevens wordt verwerkt

 • Voornaam, achternaam

 • Adres 

 • Geboortedatum

 • Taal

 • E-mailadres

 • Telefoon (mobiel) 

 • Device-Key (Nummer van het apparaat)

 • Wachtwoord

 • Bankgegevens / Betaalmethodevoorkeur 

 • Schufa - extract

 • Klantnummer/ referentienummer

 • Controle van rijbewijs, rijbewijsnummer , identiteitsbewijs

 • Geolocatiegegevens (voor het zoeken naar voertuigen / en het boeken van voertuigen) 

 • Locatiegegevens bij registratie (stad / bedrijfsgebied)

 • Contractgegevens / Tarieven / Kortingen 

 • (E-mail) correspondentie / contactgeschiedenis 

 • Rittenlogboek

 • Zwarte doos in het voertuig (geen persoonlijke gegevensverzameling, maar kan worden gerelateerd aan individuen) 

 • (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie)

Aard en herkomst van de gegevens

+

5.3 Aard en herkomst van de gegevens

De volgende gegevens worden tijdens de registratie rechtstreeks van de betrokkene verzameld: 

 • Voornaam, achternaam

 • Geboortedatum

 • Taal

 • Adres 

 • E-mailadres

 • Telefoon (mobiel) 

 • Bankgegevens

 • Klantnummer/ referentienummer

 • Controle van rijbewijs, rijbewijsnummer , identiteitskaartnummer

 • Locatiegegevens (plaats)

 • Contractgegevens / Tarieven / Kortingen 

De volgende gegevens worden verzameld tijdens het gebruik van het aanbod: 

 • Device-Key (Nummer van het apparaat)

 • Geolocatiegegevens (voor voertuig zoeken / voertuig boeken / tijdens de rit) 

 • (E-mail) correspondentie / contactgeschiedenis 

 • Rittenlogboek voor boekhoudkundige doeleinden. 

 • Zwarte doos in het voertuig (geen persoonlijke gegevensverzameling, maar kan worden gerelateerd aan individuen) 

 • Contractgegevens / tarieven /kortingen (in geval van wijzigingen)

De volgende gegevens worden verzameld via derden: 

 • Schufa-score als onderdeel van het kredietrapport (Schufa) 

 • Meldingen over rijgedrag van andere weggebruikers 

 • Stamgegevens en, indien van toepassing, verificatiegegevens van mobiliteitspartners (Jelbi, FreeNow) 

Geautomatiseerde beslissing

+

5.4 Geautomatiseerde beslissing

Een geautomatiseerde beslissing vindt plaats in het kader van onze veiligheidscontroles. 

Bovendien wordt een geautomatiseerde beslissing genomen  binnen het kader van de Schufa-verklaring, hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor niet bij MILES Mobility Belgium BV ligt. 

U hebt het recht om ons je standpunt kenbaar te maken en deze beslissingen aan te vechten. In dit geval voeren we graag een handmatige herzieining uit van de geautomatiseerde beslissing. 

Bewaarperiode

+

5.5 Bewaarperiode

5.5.1 Verwijdering op verzoek 
Voor verwerkingen op basis van toestemming:

Intrekking van toestemming betreft de ontvangst van de nieuwsbrief.

In de regel wordt de intrekking van de toestemming  onmiddellijk en thematisch uitgevoerd door de systemen van de aanbieder van mailingdiensten. In zeldzame gevallen kan de synchronisatie van de  afmelding van verschillende mailinglijsten enkele uren duren.

Als klanten hun recht op gegevensverwijdering vragen voor gegevens die op een wettelijke basis worden verwerkt met andere toestemming, wordt het gebruikersaccount verwijderd in overeenstemming met de volgende informatie:

De te verwijderen persoonsgegevens van de betrokkene  worden geblokkeerd in het systeem van MILES Mobility Belgium BV, gedeeltelijk onherkenbaar gemaakt  of verduisterd en de toegang tot de gegevens strikt beperkt. Na een jaar worden de hierboven genoemde gegevens automatisch uit het systeem verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens, die gedurende een periode van tien jaar moeten worden bewaard.

De ontvangers van de gegevens worden op de hoogte gebracht van het verzoek om delegatie.

Indien dwingende belangen van MILES Mobility Belgium BV verwijdering in de weg staan, zal de klant op de hoogte worden gebracht van de redenen voor de beperking van het recht op verwijdering. Dit is met name het geval indien MILES Mobility Belgium BV de gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen af te dwingen of te verdedigen.

5.5.2 Verwijdering nadat het doel is opgehouden te bestaan 
Als gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het contract, worden de gegevens over het algemeen opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie. Dit geldt met name niet voor gebruiksgegevens, die slechts voor een periode van 1 jaar worden bewaard. 

Na de beëindiging van de contractuele relatie (beëindiging van het doel) worden de te verwijderen persoonsgegevens van de betrokkene  geblokkeerd in het  systeem van MILES Mobility Belgium BV, gedeeltelijk onherkenbaar gemaakt  of verduisterd en de toegang tot de gegevens strikthersteld. Na een jaar worden de hierboven vermelde gegevens automatisch uit het systeem verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die gedurende een periode van tien jaar moeten worden bewaard. 

Als gegevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten, vervallen de rechten van de betrokkene om de gegevens te laten verwijderen tot het verstrijken van de respectieve termijnen met betrekking tot de op te slaan gegevens. MILES Mobility Belgium BV gebruikt deze gegevens niet voor verdere doeleinden. Dit omvat uitdrukkelijk opslag met het oog op het aantonen van een goede boekhouding. Voor overtredingen van de verkeersregeling zijn de bewaartermijnen gebaseerd op de verjaringstermijnen. Deze zijn tot 30 jaar. 

MILES Mobility Belgium BV en MILES Mobility GmbH (Duitsland) behouden zich het recht voor om gegevens van geblokkeerde gebruikers permanent op te slaan om herregistratie te voorkomen. Dit is een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, onder f), AVG. 

Registratie met verificatie

+

5.6 Registratie met verificatie

De registratie van het gebruikersaccount bij MILES Mobility GmbH (Duitsland) vindt plaats via de app. De naam, voornaam en contactgegevens worden gevraagd, de voorkeurstaal, de geboortedatum (als bewijs van leeftijd en een identificatiefunctie), het e-mailadres (samen met de mogelijkheid om in te stemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief), de bank- en betalingsgegevens, evenals verificatie van het rijbewijs  en een geldig identificatiedocument. 

De geschatte locatie (stad) en datum van registratie, evenals de activering van het e-mailadres worden opgeslagen voor de duur van de klantrelatie. Soms maken wij gebruik van de diensten van orderverwerkers om je gegevens te verifiëren. U bevestigt je e-mailadres met behulp van een activeringsmail. Wij valideren het telefoonnummer via een processor (BudgetSMS). 

Voor de verificatie van het rijbewijs  en het ID-document wordt de gebruiker gevraagd om een video te maken van de te verifiëren documenten en zijn/haar gezicht te filmen. De opname van het gezicht wordt vergeleken met de afbeelding op het rijbewijs/ID-document en de documentnummers worden ook door de dienstverlener beoordeeld op basis van herkenningskenmerken. 

We gebruiken de verificatiedienstverlener Jumio (Jumio Software Development GmbH - Linz, Lunaplatz 5, A-4030 Linz) om het rijbewijs  en de identiteit van de gebruikers te verifiëren.

Dit bedrijf is onderworpen aan de strenge beveiligingsvoorschriften van de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) en is als verwerker gebonden aan onze instructies. 

De rechtsgrondslag voor de controle van het rijbewijs vloeit voort uit artikel 6 par.  1 lit c AVG. Dienovereenkomstig is MILES Mobility Belgium BV als eigenaar van het voertuig verplicht om het rijbewijs van de gebruiker te verifiëren  in coördinatie met MILES Mobility GmbH (Duitsland) als aanbieder van het gebruikersaccount. Daarnaast wordt een kopie van het identiteitsbewijs van een klant gevraagd om de identiteit van de klant onomstotelijk te kunnen bewijzen in geval van ongevallen, voor de afwikkeling van claims, maar ook in het geval van strafbare feiten en administratieve overtredingen en oudere en internationale rijbewijzen. Naast het rijbewijs wordt een tweede document gevraagd om identiteitsdiefstal moeilijker te maken. De rechtsgrondslag voor deze controle vloeit ook voort uit artikel 6. paragraaf 1. lit c AVG.

Dit doel blijft in principe voor de duur van een klantrelatie. Ook op een later tijdstip (in het bijzonder in geval van schade) is MILES Mobility Belgium BV verplicht te kunnen bewijzen dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. In geval van schade kan dit bewijs ook worden verlangd ten opzichte van verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties, daarom worden de gegevens van de rijbewijsverificatie ten minste voor de duur van de klantrelatie opgeslagen. 

Gebruik van de app

+

5.7 Gebruik van de app

5.7.1 Boeking van voertuigen en rit-administratie 
De app wordt tijdens de klantrelatie gebruikt om de voertuigen te lokaliseren en te boeken.  

We hebben toegang nodig tot de locatie van je apparaat. Wanneer een verzoek wordt gedaan, verzamelen wij via GPS de actuele locatie om snel informatie te kunnen geven over de voertuigen in de directe omgeving. We gebruiken ook locatiegegevens van het apparaat op het voorteken van de opening van het voertuig om de afstand tot het voertuig te controleren. Dit dient om verkeerde identificatie van voertuigen, diefstal of ongeoorloofde overdracht van voertuigen te voorkomen. Gegevens over je locatie worden gebruikt om het verzoek te verwerken, d.w.z. aan het beginen het einde van een reis en in geval van onderbrekingen. 

Tijdens de rit worden de locatiegegevens van het voertuig regelmatig vergeleken met de gegevens van het apparaat; dit gebeurt via een versleutelde verbinding. De locatiegegevens worden na afloop van het verzoek geanonimiseerd en statistisch geanalyseerd om onze dienstverlening te verbeteren. 

De locatiegegevens van het voertuig worden voornamelijk verwerkt voor factureringsdoeleinden; we behouden ons het recht voor om de locatiegegevensvraag ook te gebruiken voor fraudepreventie en om de locatie van het apparaat af te stemmen op de gereden route. 

Voor het bepalen van de locatiegegevens vertrouwen we op de diensten van onze orderverwerker Locatie, die ons wordt verstrekt door het bedrijf Unwired Labs (India) Pvt Ltd. ("Unwired"), 128, Prashasan Nagar, Rd 72, Jubilee Hills, Hyderabad, TS, IN - 500033. 

5.7.2 Beheer van klantgegevens 
In de app zijn de gegevens van de gebruiker toegankelijk via het inloggedeelte. Hier vindt u het rittenlogboek, de stamgegevens en contactgegevens zoals verzonden tijdens de verificatie. Verder de betalings- en facturatiegegevens. De gegevens uit de app worden in versleutelde vorm verzonden en opgeslagen in een CRM-systeem. 

De leverancier van het CRM-systeem is Braze Inc. 

Braze Inc 330 West 34th Street, 18th Floor New York, NY 10001 Verenigde Staten.

Wij hebben een zogenaamde "Gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten metBraze Inc. waarin wij de dienstverlener verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. De overdracht naar de VS vindt plaats op basis van passende garanties. 

Verder maken wij gebruik van orderverwerkers om de gegevens op te slaan. 

Aangezien deze gegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan contracten of wettelijke vereisten, kunnen de rechten van gebruikers op verwijdering of blokkering worden beperkt. Het recht op rectificatie en informatie blijft onaangetast. 

5.7.3 App-beveiliging, gebruiksanalyse 
Wij hebben een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6. paragraaf 1. f AVG in een veilige en betrouwbare werking van de app alsook in de verdere ontwikkeling van de app en de optimalisatie van de economische werking. 

We gebruiken de tool Sentry, die ons wordt aangeboden door het bedrijf Functional Software, Inc. dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, om foutmeldingen te evalueren en  systeemparameters van de app te analyseren. Sentry verzendt foutrapporten naar servers in de VS en biedt ons bijvoorbeeld evaluaties over programmeerfouten en compatibiliteitsproblemen. We hebben alleen toegang tot gegevens over de versie van het besturingssysteem en het type apparaat.

We hebben een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met de provider en hebben ervoor gezorgd dat hier voldoende garanties zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS in overeenstemming met de vereisten voor gegevensbescherming.  Wij kunnen geen tegengestelde belangen van de kant van de gebruikers zien. U kunt de overdracht van bugrapporten nog steeds op elk gewenst moment voorkomen. 

Met onze uitdrukkelijke toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken, gebruiken we ook Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics.  De rechtsgrondslag is artikel 6 par.  1 lit. a AVG. Wanneer u de app voor het eerst start, kunt u selecteren of Google Analytics voor Firebase enFirebase Crashlytics moet worden gebruikt; u kunt het verzamelen van analysegegevens in de app deactiveren.

Firebase / Crashlytics verzendt je geanonimiseerde IP-adres, je geanonimiseerde advertentie-ID en gebruiks- en analysegegevens naar een server van Google in de VS en slaat deze daar op. De IP-anonimisering in Analytics gebeurt door de adressen in te korten. Als u akkoord bent gegaan met het gebruik van Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics, gebruiken we de gebruiksgegevens van de app voor statistische, anonieme evaluaties en om de app te verbeteren. 

Kredietbeoordeling

+

5.8 Kredietbeoordeling

Als bedrijf hebben we een legitiem belang om onszelf te beschermen tegen wanbetalingen. In overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden hebben wij het recht om de kredietwaardigheid van klanten te verifiëren bij kredietbureaus of Schufa. 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de kredietbeoordeling is gebaseerd op artikel 6.1.f AVG. We gaan ervan uit dat de controle en bevestiging van de solvabiliteit meestal ook in het belang van de klanten is, omdat deze vorm van krediet een beoordeling geen significante risico's voor rechten en vrijheden met zich meebrengt, op deze manier kan de overdracht van aanvullende gegevens over kredietwaardigheid worden vermeden en kan een eenvoudig en gemakkelijk proces worden geboden.

De kredietbeoordeling is noodzakelijk voor de afdwinging van rechten en vorderingen van MILES Mobility Belgium BV.

De kredietcontroles dienen om MILES Mobility Belgium BV te beschermen tegen wanbetaling en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat MILES Mobility Belgium BV een beroep kan doen op de opdrachtgever in geval van een claim (zie de prijslijst https://miles-mobility.com/nl-be/tarieven). 

Bij het bepalen van je kredietwaardigheid worden je gegevens doorgegeven aan Schufa. Dit kunnen bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en bankgegevens zijn, voor zover deze nodig zijn om je identiteit vast te stellen. Wij ontvangen een scoringswaarde van Schufa of andere betrokken kredietbureaus, alsmede andere informatie waaruit het risico van niet-betaling kan worden afgeleid. Dit zijn bijvoorbeeld openstaande schulden, uitstel wegens insolventie, lopende insolventieprocedures, deelname aan schuldhulpverlening. Als we in de loop van de kredietbeoordeling een te lage scorewaarde ontvangen, kunnen we het gebruikersaccount tijdelijk deactiveren. U hebt het recht om ons je standpunt toe te lichten en de beslissing aan te vechten. In dit geval voeren we graag  een handmatige beoordeling van de geautomatiseerde beslissing uit.

In de regel melden wij geen wanbetalingen aan Schufa. We behouden ons echter het recht voor om dit te doen als aan de wettelijke vereisten voor een melding is voldaan. In dit geval worden de klanten er herhaaldelijk aan herinnerd in overeenstemming met de formele vereisten en wordt de mogelijkheid van overdracht in de herinnering vermeld.

SCHUFA verwerkt je gegevens en gebruikt deze ook voor profileringsdoeleinden (scoring).  Schufa is verantwoordelijk voor het doorgeven van je gegevens aan bedrijven in de EER en Zwitserland en, indien van toepassing, aan derde landen buiten de EER. Meer informatie over de activiteiten van SCHUFA is te vinden op www.schufa.de/datenschutz.  Gegevensverwerking en profilering wordt uitgevoerd door Schufa;  Schufa is de instantie die verantwoordelijk is voor deze verwerking in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Schufa  is daarom ook verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking.

Algemene informatie over de door Schufa gebruikte gegevens  vindt u hier: https://www.schufa.de/de/faq/privatpersonen/daten/. Om erachter te komen welke gegevens Schufa precies  over u verwerkt, kunt u contact opnemen met Schufa.

Klantbeheer, klantbenadering en klantondersteuning

+

5.9 Klantenbeheer, klantbenadering en klantenondersteuning

5.9.1 Klantenbeheer 
We gebruiken het CRM-systeem van de provider Braze om klantgegevens te beheren: 

Braze Privacybeleid Kwesties 330 West 34th Street, 18th Floor New York, NY 10001 Verenigde Staten

Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Braze. De dienstverlener heeft ons voorzien van passende waarborgen voor overdrachten naar niet-Europese rechtsgebieden. 

Alle gegevens uit de registratie, evenals factureringsgegevens en de klantgeschiedenis worden opgeslagen in het klantenbestand. Wij gebruiken de klantenadministratie om  de  klantenservice snel en effectief te kunnen afhandelen en te kunnen reageren op vragen. 

In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze claims of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met artikel 6 par.  1 lit. c. AVG.

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , onder b), avg om hen onze contractuele diensten te kunnen leveren. De verwerkte gegevens, het type, de omvang, het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende feitelijke relatie. 

Bovendien gebruiken we de contactgegevens om gebruikers te informeren over relevante wijzigingen in onze diensten. In het kader van het gebruik van onze dienst verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, locatiegegevens en betaalgegevens van degebruikers. 

De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het leveren van contractuele diensten, facturering, klantenservice, klantcommunicatie, ongevallenonderzoek en schadeafhandeling. 

De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b) (gegevensverwerking voor de uitvoeringvan contractuele diensten) en artikel 6, lid 1, onder b).  1 lit. c AVG (nakoming van wettelijke verplichtingen). Wettelijk voorgeschreven verwerkingen resulteren bijvoorbeeld in archivering of uit de bewaarplicht. 

Voor zover wij gebruik maken van dienstverleners die gegevens verwerken in een derde land, worden de voorwaarden van artikel 44 e.v. AVG gecontroleerd. 

5.9.2 Klantenondersteuning 
We gebruiken het CRM-systeem "Zendesk", van de provider Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS, om gebruikersonderzoeken sneller en efficiënter te kunnen verwerken (legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid.  1 lit. f. AVG).

Zendesk heeft ons passende waarborgen geboden in overeenstemming met de artikelen 44 en volgende AVG en heeft zich ertoe verbonden te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Zendesk gebruikt de gegevens van de gebruikers alleen voor de technische verwerking van de verzoeken en geeft ze niet door aan derden.  Om Zendesk te kunnen gebruiken, moet ten minste een correct e-mailadres worden opgegeven. Een pseudoniem gebruik is mogelijk. Tijdens de verwerking van verzoeken kan het nodig zijn om verdere gegevens (naam, adres) te verzamelen.

Als gebruikers niet instemmen met het verzamelen van gegevens via en opslag in het externe systeem van Zendesk, bieden we hen alternatieve contactmiddelen om serviceverzoeken in te dienen per e-mail, telefoon of post.

Voor meer informatie verwijzen gebruikers naar het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

De klantaanvraag voor particuliere klanten wordt uitgevoerd via customer care met behulp van Zendesk en de klantendatabase. We gebruiken de stamgegevens, contactgegevens en de opgeslagen taal om contact op te nemen met klanten.

Voor klantenondersteuning maken we ook gebruik van de telefonische dienstverlener Aircall:

Aircall SAS (GmbH & Co.KG)

11 Rue Saint-Georges, 75009 Parijs, Frankrijk

Accounting, boekhouding en betalingstracering

+

5.10 Accounting, boekhouding en betalingstracering

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1 , onder b) AVG om hen onze contractuele diensten te bezorgen en hen te factureren. 

Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de rechtvaardiging en uitvoering van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de levering ervan, tenzij dit duidelijk is voor de contractuele partners. 

De verwerkte gegevens omvattende stamgegevens van onze contractuele partners (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

In de regel worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het nastreven van onze claims op grond van artikel 6, lid.  1 lit. f. AVG of er een wettelijke verplichting is om dit te doen op grond van artikel 6 para.  1 lit. c. AVG. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gebruik te maken van de diensten van juridische dienstverleners (incasso, advocaten, enz.) om vorderingen in te stellen en om gegevens van de contractpartners en klanten aan hen door te geven voor zover nodig. 

De verwijdering van de gegevens vindt plaats wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van contractuele of wettelijke zorgplichten en voor het omgaan met eventuele garanties en vergelijkbare verplichtingen. Wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Om betalingen efficiënt, veilig en gemakkelijk te kunnen verwerken, maken wij naast banken en kredietinstellingen ook gebruik van andere betaaldienstverleners. 

Het is noodzakelijk om gegevens door te geven aan de betalingsdienstaanbieders, zodat zij de transactie kunnen uitvoeren. De betalingsdienstaanbieders ontvangen de naam en het adres, de opgeslagen betaalmethode en, indien van toepassing, bankgegevens, een pseudonieme ID en de factuurgegevens. MILES Mobility Belgium BV zal  door de betalingsdienstaanbieders op de hoogte worden gebracht van elke gedane of gemiste betaling. 

Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners: 

Intolaw: Intolaw Advocaten BV, Begijnhoflaan 408, 9000 Gent, België

Privacybeleid: https://www.intolaw.be/fr/confidentialite

PayPal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg;

Privacybeleid: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Stripe: Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten;

Privacybeleid: https://stripe.com/de/privacy 

Met Stripe is een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Daarnaast is nagegaan of aan de eisen volgens artikel 44-49 AVG voor de doorgeven van persoonsgegevens is voldaan.

Openstaande vorderingen/incasso’s 

+

5.11 Openstaande vorderingen/incasso’s 

MILES Mobility Belgium BV werkt samen met incassodienstverleners. 

 • PAIR Finance GmbH, Hardenbergstraße 32, 10623 Berlijn, Duitsland

De betrokkenheid van een incassodienstverlener is een juridische dienst in de zin van de Legal Services Act § 10 par.  1 zin 1. Het is de vrije beslissing van MILES Mobility Belgium BV om gebruik te maken van de diensten van een advocaat of een incassobureau in geschillen over een - al is het maar vermeende - openstaande schuld. In deze gevallen kan en moet MILES Mobility Belgium BV persoonsgegevens van de debiteur (in het bijzonder naam en adres, de reden van de vordering, het bedrag en de vervaldatum van de vordering, etc.) doorgeven aan het incassobureau.

De volgende gegevens zullen in  het kader van de incassoprocedures worden doorgegeven.

 • Voornaam, achternaam (titel, indien opgenomen en bijv. naamcomponent) 

 • Naam van het bedrijf (voor commerciële klanten)

 • Adres (zakelijk) (voor zakelijke klanten) 

 • Adres (privé)

 • Factuuradres (indien verschillend en geregistreerd) 

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Klantnummer

 • Contactgeschiedenis (voor zover relevant)

 • Bankgegevens

 • Contractgegevens

 • Gegevens over de solvabiliteit

Alleen met deze gegevens is het voor het incassobureau mogelijk om de debiteur te benaderen en de vordering te doen gelden. De toestemming van de gebruiker/klant voor de overdracht van gegevens aan een juridische dienstverlener is niet vereist, omdat deze is gebaseerd op de juridische feiten van artikel 6 par.  1 zin 1 lit. b) en lit. f) AVG (gegevensverwerking voor de uitvoering van de overeenkomst, gegevensverwerking op basis van het legitieme belang van de schuldeiser). 

Overtredingen van de wet, in het bijzonder tegen de "Code de la Route"

+

5.12 Overtredingen van de wet, in het bijzonder tegen de "Code de la Route"

Helaas worden gebruikersaccounts keer op keer geblokkeerd vanwege meldingen van ongewoon rijgedrag. MILES Mobility Belgium BV kan zich hiervan op verschillende manieren bewust worden: 

 • Melding door andere weggebruikers

 • Melding via politie / openbare orde bureau

Bij een melding van een andere weggebruiker (derde persoon) wordt het beschreven rijgedrag samen met het telefoonnummer/e-mailadres van de persoon die het  meldt, geregistreerd.

Er wordt geen geautomatiseerde beslissing genomen; in plaats daarvan controleert het ondersteunend personeel de informatie op plausibiliteit. Ter bescherming van derden en om te voldoen aan de verplichtingen van de eigenaar, blokkeert MILES Mobility Belgium BV uit voorzorg de accounts van geregistreerde gebruikers als er een vermoeden is van wangedrag tijdens het rijden. Deze maatregel vloeit niet in de laatste plaats voort uit de bijzondere situatie dat MILES Mobility Belgium BV enkel het bestaan van een rijbewijs en rijgeschiktheid controleert door middel van een zoekopdracht aan het begin van de contractuele relatie en zo haar gebruikers een hoge mate van vertrouwen verleent. 

Een beoordeling van gemelde beschuldigingen vindt alleen plaats in het geval van een bezwaar door de betrokkene of in het geval van vragen door overheidsinstanties. Naast de gegevens die de app tijdens de rit verzendt, worden de gegevens uit een zwarte doos, die  in alle voertuigen is geïnstalleerd,  geëvalueerd. 

De zwarte doos bepaalt de G-krachten en activiteiten van de bestuurder. Dit zijn bijvoorbeeld (acceleratie en vertraging, stuurbewegingen, richtingaanwijzers, schokken). Deze gegevens worden niet op persoonlijke basis verzameld (maar kunnen betrekking hebben op personen); ze worden alleen door het personeel geëvalueerd in geval van verdenking en gekoppeld aan de laatste reizen. 

Gegevens worden enkel doorgegeven aan juridisch adviseurs of overheidsinstanties indien MILES Mobility Belgium BV hiertoe wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen tegen de gebruiker af te dwingen. De gegevens worden verwerkt in de Europese juridische ruimte. 

Inbreuken op de GTC/RTC, fraudepreventie en veiligheidscontroles

+

5.13 Inbreuken op de GTC/RTC, fraudepreventie en veiligheidscontroles

MILES Mobility Belgium BV en MILES Mobility GmbH (Duitsland) hebben een gerechtvaardigd belang om zichzelf te beschermen tegen pogingen tot fraude en inbreuken op de Algemene Voorwaarden en Huurvoorwaarden. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van fraudepreventie is gebaseerd op artikel 6.1.f. AVG. We gaan ervan uit dat deze controles over het algemeen ook in het belang van de klanten zijn. Het type beveiligingscontroles  vormt geen significante inmenging in de rechten en vrijheden van onze gebruikers. Fraudepreventiemaatregelen zijn noodzakelijk voor de handhaving van rechten en vorderingen. 

Bovendien  behouden MILES Mobility Belgium BV en MILES Mobility GmbH (Duitsland) zich het recht voor om de uitgevoerde veiligheidscontroles in detail openbaar te maken  . 

Naast de controle van het rijbewijs worden verdere gegevens uit de registratie vermeld. Dit kunnen het e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeninggegevens zijn. Nieuw ingevoerde gegevens worden regelmatig vergeleken met de bestaande gegevens om meerdere registraties te voorkomen. Bovendien worden gegevens die vanuit het voertuig worden verzonden willekeurig vergeleken met gegevens die vanuit de app worden verzonden met behulp van gedefinieerde parameters om openbaarmaking van  het account te voorkomen. Bovendien wordt de individuele apparaatsleutel van persoonlijke apparaten gebruikt om het delen, verkopen en meervoudig gebruik van accountgegevens te belemmeren en te voorkomen.

Als er tijdens de veiligheidscontroles een irregulariteit wordt gedetecteerd , wordt het account in eerste instantie geblokkeerd. U heeft de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken en je standpunt aan ons uit te leggen. 

Vereffening van vorderingen

+

5.14 Afwikkeling van vorderingen

In geval van schade is het helaas noodzakelijk om verdere gegevens te verwerken. 

De doeleinden van de verwerking zijn de 

 • Ondersteuning voor onze klanten bij schade (art. 6.1.b AVG) 

 • Reconstructie van het verloop van het ongeval (art. 6.1.f AVG mogelijkin samenhang met artikel 6.1.c AVG

 • Afwikkeling/vereffening van schadevergoeding (art. 6.1.b en c AVG)  

 • Het nastreven van eigen juridische claims. (Art. 6.1.f AVG) 

Voor deze doeleinden verwerken wij je stamgegevens, gebruiksgegevens, gegevens van de voertuigen, verklaringen en informatievan derden (politie, andere bij het ongeval betrokken partijen, getuigen, andere Miles-gebruikers ) en betalingsgegevens. 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we in dit verband ook gezondheidsgerelateerde gegevens ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn verwondingen of aanwijzingen voor een alcohol en narcotisch gebruik. In dit geval is artikel 9, lid 2, onder f), AVG relevant. 

In het geval van een incident waarvoor u verantwoordelijk bent en waarvoor wij een schadeclaim of een andere rechtszaak ontvangen van een benadeelde of anderszins gerechtigde derde partij (bijv. kosten als gevolg van een privé-takeloperatie in geval van verstoring van de eigendom-eigenaar), geven wij je opgeslagen contactgegevens door aan de eiser en/of aan onze verzekeringsmakelaar (Exios srl,  1140 Evere, Genèvestraat 10/73) die vervolgens de gegevens doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij (Balois Belgium SA, 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16), zodatde aansprakelijkheidskwesties rechtstreeks kunnen worden opgehelderd in de relatie tussen u als verantwoordelijke en de eiser of u kunt ons bevrijden van de vordering volgens de bepalingen van de AV. De overdracht is noodzakelijk om je contract met ons na te komen (artikel 6.1.b AVG) en om het legitieme belang te beschermen bij het nastreven van de rechtsvorderingen die de eiser en wij tegen u hebben (artikel 6.1.f AVG).

In geval van schade zijn wij wettelijk verplicht om mee te werken aan het documenteren van het verloop van het ongeval. Verder zijn er contractuele verplichtingen jegens onder meer schade-experts, waarvan de nakoming een gerechtvaardigd belang vormt om de gegevens te verwerken van degenen die de schade hebben veroorzaakt. Aangezien de verdediging van rechtsvorderingen hier doorslaggevend is, is het recht om bezwaar te maken onderworpen aan de beperkingen van artikel 21 AVG. 

Privacybeleid voor zakelijke klanten, partners en dienstverleners

6. privacybeleid voor zakelijke klanten, partners en dienstverleners

6.1 Zakelijkeklanten

Voor zakelijke klanten gelden in principe alle hierboven beschreven punten voor gebruikers van de app. Bedrijfsgerelateerde contactgegevens en factureringsgegevens kunnen echter ook worden opgeslagen. 

Voor de administratie en ondersteuning van zakelijke klanten maken wij naast onze algemene klantenadministratie gebruik van de service provider Pipedrive OÜ, Paldiski mnt 80, Tallinn, 10617, Estland.  

Wij hebben een contract met Pipedrive afgesloten met zogenaamde modelcontractbepalingen, waarin Pipedrive zich ertoe verbindt om gebruiksgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies en om te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau. Je kunt het privacybeleid van Pipedrive hier openen: https://www.pipedrive.com/en/privacy.

Wij gebruiken het CRM-systeem Pipedrive van de leverancier Pipedrive OÜ op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle afhandeling van gebruikersaanvragen, bestaand klantenbeheer, nieuwe klantenactiviteiten).

6.2 Algemene administratie, boekhouding en corporate ontwikkeling

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, de organisatie van onze activiteiten, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van het verlenen van onze contractuele diensten. De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn artikel 6 par.  1 lit. c. AVG, evenals voor alle verwerkingen die niet worden beïnvloed door een wettelijke verplichting, ons legitieme belang volgens artikel 6 par.  1 lit. f. AVG. Klanten, geïnteresseerden, zakelijkepartners en websitebezoekers worden beïnvloed door de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële boekhouding, kantoor organisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die het onderhoud van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze diensten dienen. Het verwijderen van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

In dit kader maken wij gegevens bekend of geven wij deze door aan de belastingdienst, adviseurs zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere vergoedingskantoren en betaaldienstverleners.

Bovendien slaan we informatie over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners op op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. Deze gegevens, waarvan de meeste bedrijfsgerelateerd zijn, worden permanent opgeslagen.

6.3 Bedrijfsanalyses

Om ons bedrijf economisch te kunnen runnen, om  markttrends, wensen van de contractpartners en gebruikers  te kunnen herkennen, analyseren we  de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz. Daarbij verwerken wij inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van artikel 6 para.  1 lit. f. AVG, waarbij de betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod omvatten.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die ze hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen,  ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsvoering te verbeteren. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte waarden.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd bij beëindiging van de gebruikers, anders na twee jaar na het sluiten van het contract. Anders worden de macro-economische analyses en algemene tendensbepalingen  indien mogelijk anoniem gemaakt.

Sollicitanten en medewerkers 

7. Sollicitanten en werknemers

Wij verwerken de sollicitatiegegevens alleen ten behoeve van en in het kader van de sollicitatieprocedure. De verwerking van de sollicitatiegegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure in de zin van artikel 6 par.  1 lit. b. AVG. Artikel 6, lid 1, onder f) AVG is van toepassing voor zover de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke procedures.

De sollicitatieprocedure vereist dat sollicitanten ons de sollicitatiegegevens verstrekken. De noodzakelijke sollicitatiegegevens worden gemarkeerd als we een online formulier aanbieden, of anderszins voortvloeien uit de functiebeschrijvingen en bevatten over het algemeen persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en de documenten die bij de sollicitatie horen, zoals begeleidende brief, CV en certificaten. Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, AVG van sollicitanten worden gevraagd, wordt de verwerking ervan bovendien uitgevoerd in overeenstemming metartikel 9, lid 2, onder a) AVG (bijv. gezondheidsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep).

Indien verstrekt, kunnen aanvragers hun aanvragen bij ons indienen via een online formulier op onze website. De gegevens worden in gecodeerde vorm naar ons verzonden in overeenstemming met de stand van de techniek.

Bovendien kunnen aanvragers ons hun sollicitaties via e-mail sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet gecodeerd zijn en dat aanvragers ervoor moeten zorgen dat ze zelf worden gecodeerd. We kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor het verzendpad van de applicatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan om liever een online formulier te gebruiken of per post te verzenden. Dit komt omdat in plaats van te solliciteren via het online formulier en e-mail, aanvragers nog steeds de mogelijkheid hebben om ons de aanvraag per post te sturen.

De door sollicitanten verstrekte gegevens kunnen door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsrelatie in het geval van een succesvolle sollicitatie. Anders, als de sollicitatie voor een vacature niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitanten verwijderd in overeenstemming met paragraaf 9.4. De gegevens van sollicitanten worden ook verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten op elk moment het recht hebben.

7.1 Talentenpool

Als onderdeel van het sollicitatieproces bieden wij aanvragers de mogelijkheid om voor een periode van twee jaar te worden opgenomen in onze "talentenpool" op basis van toestemming in de zin van artikel 6, lid.  1 lit. a. en artikel 7 AVG.

De sollicitatiedocumenten in de talentpool worden uitsluitend verwerkt in het kader van toekomstige personeelsadvertenties en het zoeken naar werknemers en worden uiterlijk op de deadline vernietigd. Aanvragers worden geïnformeerd dat hun toestemming om te worden opgenomen in de talentenpool vrijwillig is, geen invloed heeft op het huidige sollicitatieproces en dat ze deze toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

7.2 Omvang en doel van gegevensverzameling

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij je bijbehorende persoonsgegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit nodig is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie.  De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 par.  1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en - als u ons toestemming hebt gegeven voor de Talentenpool - artikel 6 par. 1 lit. a AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Je persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van je sollicitatie.

Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van artikel 6, lid.  1 lit. b AVG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

7.3 Bewaartermijn van de gegevens

Als we geen vacature kunnen sturen, als u een vacature afwijst of als u je sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt verstrekt te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 par.  1 lit. f AVG) gedurende maximaal 6 maanden vanaf het einde van de aanvraagprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag). De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Deze opslag dient in het bijzonder als bewijs in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens nodig zijn nadat de periode van 6 maanden is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), worden de gegevens alleen verwijderd wanneer het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u je toestemming hebt gegeven (zie paragraaf 9.1) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering verhinderen.

Status: 01/2023