ALGEMENE
VOORWAARDEN

Geldig vanaf september 2022

1. Onderwerp

1.1 Deze Algemene Voorwaarden ("AV") regelen de zakelijke relatie tussen MILES Mobility GmbH ("MILES") en personen ("Klanten") die gebruik maken van de diensten van MILES in het kader van de registratie van een gebruikersaccount (gebruikerscontract). Daarnaast regelen de Huurvoorwaarden ("HV") de zakelijke relatie tussen MILES of het lokale MILES filiaal ("Verhuurder") en Klanten die voertuigen huren (huurcontract) en/of een aanvullend abonnementsmodel kopen en gebruiken ("MILES Pass").

1.2 Huurcontracten en MILES Pass abonnementen onder de HV worden uitgevoerd met MILES als Verhuurder in Duitsland of het respectievelijke lokale MILES filiaal als Verhuurder buiten Duitsland, afhankelijk van het rechtsgebied waarin de huur wordt geïnitieerd. Ongeacht of het huurcontract wordt uitgevoerd tussen de Klant en een lokaal filiaal van MILES dat de Verhuurder is, wordt het gebruikerscontract altijd uitgevoerd tussen de Klant en MILES. In voorkomend geval kunnen huurcontracten ook worden afgesloten via mobiliteitsplatformen uitgebaat door derden (elk een "Platform"), in welk geval geen gebruikerscontract vereist is. In dergelijke gevallen zullen de algemene voorwaarden van het respectievelijke Platform (elk de "Platformvoorwaarden") aanvullend van toepassing zijn, waarbij de contractuele partner van de Klant uit hoofde van het huurcontract steeds MILES of het respectievelijke lokale MILES filiaal zal zijn, afhankelijk van het rechtsgebied waarin het huurcontract wordt uitgevoerd. In elk geval zijn de bepalingen van de HV zonder beperking van toepassing op huurcontracten. 

1.3 Deze AV worden aangevuld door de prijs- en kostenvoorschriften, die beschikbaar zijn op https://miles-mobility.com/nl-be/tarieven en in de MILES app. 

1.4 Voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de diensten van MILES voorziet de Klant in de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie met het eindapparaat en draagt hij de kosten van datatransmissie die hij maakt ten aanzien van zijn mobiele netwerkprovider.

1.5 Verdere informatie over MILES en haar diensten, alsmede over wat te doen in geval van een ongeval, kan worden gevonden in de FAQ die beschikbaar is op https://support.miles-mobility.com/hc/de/categories/360002670840. Indien de Klant vervolgens contact moet opnemen met MILES of de Verhuurder (in het geval het huurcontract is uitgevoerd met een lokaal MILES filiaal), moet het telefoonnummer van het serviceteam zoals vermeld in de MILES app voor dit doel worden gebruikt.

2. Registratie, gebruikerscontract

2.1 Registratie door de Klant voor een individuele gebruikersaccount vindt plaats via de MILES app, die gratis op het eindapparaat kan worden gedownload via de Google Play Store of de Apple App Store.

2.2 Door het invoeren van de gevraagde gegevens en het bevestigen van deze AV in het registratieproces, komt het gebruikerscontract tussen de Klant en MILES tot stand wanneer MILES de overeenkomstige bevestiging met een activeringslink stuurt en de Klant op de activeringslink heeft geklikt. Voor de registratie van een gebruikersaccount moet een registratievergoeding overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften worden betaald.

2.3 De Klant heeft geen recht op het sluiten van een gebruikerscontract. MILES behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren voor een objectieve en gerechtvaardigde reden, bijvoorbeeld wanneer er reden is om aan te nemen dat de potentiële Klant zich niet zal gedragen in overeenstemming met het contract.

2.4 Een Klant mag zich niet meerdere keren tegelijk registreren of meerdere gebruikersaccounts bij MILES aanhouden. In geval van meervoudige registraties of registraties met valse/vervalste gegevens, behoudt MILES zich het recht voor om contractuele boetes te vorderen volgens de prijs- en kostenvoorschriften, terwijl de vordering van verdere schadevergoeding onaangetast blijft. Elke verbeurde contractuele boete zal verrekend worden met de overeenkomstige vordering tot schadevergoeding.

2.5 Bij de registratie voert de Klant een paswoord naar keuze in, dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de MILES app zodra deze is geactiveerd. Daarnaast selecteert de Klant een persoonlijke pincode waarmee een huur kan worden gestart. De Klant kan het paswoord en de persoonlijke pincode op elk moment wijzigen via zijn gebruikersaccount.

2.6 De Klant verbindt zich ertoe het paswoord en de pincode zorgvuldig en afzonderlijk te bewaren en het paswoord of de pincode nooit aan derden mee te delen. De Klant moet het paswoord en de pincode zo kiezen dat zij niet gemakkelijk kunnen worden geraden of gekopieerd. Ze mogen met name niet onbeheerd of in een openlijk leesbare vorm worden bewaard. De Klant moet er steeds voor zorgen dat de gegevens met betrekking tot de gebruikersaccount beschermd zijn en dat derden op geen enkele manier toegang hebben tot deze gegevens. Hiertoe is de gebruiker verplicht het eindapparaat te beveiligen tegen toegang door derden met een apart paswoord of een passende beveiliging (Face-ID, pincode, vingerafdruk). MILES behoudt zich het recht voor om het gebruik van de MILES App te beperken of om de Klant uit te sluiten van het gebruik ervan, in de mate dat er geen toegangsbeperking (Face-ID, pincode, vingerafdruk) is geactiveerd op het eindapparaat. 

2.7 Indien derden het paswoord/de pincode en/of andere gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verkrijgen en/of misbruiken, is de Klant verplicht MILES hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Klant dient het voorval dan te onderbouwen; het bewijs van de indiening van een politierapport is daartoe niet voldoende.

2.8 In geval van een toerekenbare schending door de Klant van de zorgplichten met betrekking tot de omgang met het paswoord en de pincode alsmede de procedure bij toegang door derden, is de Klant in beginsel aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor alle daaruit voortvloeiende schade, in het bijzonder indien daardoor diefstal, beschadiging of misbruik van een voertuig mogelijk is gemaakt. Bovendien is de Klant in het algemeen aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van een verwijtbaar verzuim om de verkrijging en/of het misbruik van het paswoord/de pincode en/of andere gegevens met betrekking tot de gebruikersaccount tijdig te melden. 

2.9 Indien derden zich toegang verschaffen tot een voertuig via het gebruikersaccount of platformaccount van de Klant, is de Klant verplicht MILES onmiddellijk te informeren. De Klant dient vervolgens het voorval te onderbouwen; het bewijs van de indiening van een politierapport is daartoe niet voldoende. In geval van een toerekenbare schending van de voornoemde verplichtingen door de Klant, is de Klant in principe aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor alle daaruit voortvloeiende schade, in het bijzonder indien dit diefstal, beschadiging of misbruik van een voertuig mogelijk heeft gemaakt.

2.10 De Klant is verplicht MILES onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn gegevens (naam, adres, e-mailadres, gsm-nummer, betalingswijze). In geval van schending van deze verplichting door de Klant, is de Klant in het bijzonder aansprakelijk voor schade en gevolgschade veroorzaakt door verouderde of onjuiste gegevens. Indien de gegevens niet up-to-date zijn, behoudt MILES zich het recht voor om de gebruikersaccount van de Klant te blokkeren.

2.11 Het gebruikerscontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk van de contractanten in tekstvorm (bijv. brief, e-mail) of via de opties geboden in de MILES app worden beëindigd. Beëindiging door MILES zal worden meegedeeld met een opzegtermijn van twee weken.

2.12 Het recht van de contracterende partijen op een buitengewone beëindiging van het gebruikerscontract blijft onaangetast. In het bijzonder kan MILES het gebruikerscontract zonder opzegtermijn beëindigen en de Klant uitsluiten van elk gebruik van de voertuigen indien de Klant
a) tijdens de registratie, de verificatie of in de loop van de contractuele relatie met MILES onjuiste informatie heeft verstrekt of feiten heeft verzwegen, waardoor redelijkerwijze niet van MILES kan worden verwacht dat zij de overeenkomst voortzet,
b) zich niet onthoudt van ernstige inbreuken op de contractuele relatie met MILES of de gevolgen van dergelijke inbreuken die zich reeds hebben voorgedaan, niet onmiddellijk verhelpt,
c) een contractbreuk heeft gepleegd die onderworpen is aan een contractuele boete  onder deze AV of de HV, in het bijzonder schendingen van de verbodsbepalingen in clausules 2.2 en 2.3 van de HV.

2.13 Indien het gebruikerscontract wordt beëindigd, heeft MILES het recht om de gegevens van de gebruikersaccount (in het bijzonder de gegevens met betrekking tot verwerkte huurcontracten) te blijven opslaan om de uitvoering van eventuele openstaande facturen en de verwerking van eventuele openstaande officiële of strafrechtelijke klachten en/of onderzoeken mogelijk te maken. Behoudens verdere wettelijke rechtvaardiging, geldt dit in elk geval voor een opslagperiode van 24 maanden, aangezien dit regelmatig vereist is voor de voormelde doeleinden. 

3. Toestemming voor gebruik, rijbewijs, verificatie

3.1 Alleen natuurlijke personen zijn gerechtigd om als Klanten van de dienst gebruik te maken en zijn in het bijzonder gerechtigd om voertuigen te reserveren en huurcontracten te sluiten in het kader van de HV indien zij 

  • een gebruikerscontract hebben afgesloten met MILES in overeenstemming met deze AV, een gebruikersaccount hebben geactiveerd door MILES, het verificatieproces in overeenstemming met paragraaf 3.2 met succes hebben doorlopen en de MILES app met de meest recente softwareversie op hun eindapparaat hebben,

of

  • de mogelijkheid krijgen om huurcontracten te sluiten met MILES of het lokale MILES filiaal via een Platform in overeenstemming met de HV,

en in beide alternatieven

  • de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt (in het geval van boekingen via een Platform kan het sluiten van huurcontracten door beginnende bestuurders worden uitgesloten), 

  • in het bezit zijn van een rijbewijs dat vereist is voor het besturen van het betreffende voertuig en dat geldig is in het rechtsgebied waar het huurcontract wordt uitgevoerd, en voldoen aan alle eventuele voorwaarden en vereisten die daarin zijn opgenomen, en

  • een registratieadres hebben in het rechtsgebied waar het huurcontract wordt uitgevoerd of in een andere staat van de Europese Unie.

3.2 Voor het sluiten van huurcontracten onder de HV dient de Klant zijn identiteit en rijbewijs te laten controleren en verifiëren.

  • Bij het afsluiten van huurcontracten op basis van het gebruikerscontract vindt initiële verificatie plaats doordat de Klant de verificatiefunctie in de MILES app oproept. De Klant kan dan de geldigheid van het rijbewijs en de identiteit gecontroleerd en geverifieerd hebben aan de hand van een foto/video. MILES is gemachtigd om gebruik te maken van dienstverleners om het verificatieproces af te handelen. Op verzoek van MILES zal de Klant opnieuw een verificatieproces doorlopen om de identiteit of de actuele geldigheid van het rijbewijs aan te tonen. MILES is gerechtigd om aanvullende documenten en bescheiden op te vragen bij de Klant voor registratie- en verificatiedoeleinden.

  • Bij het sluiten van huurcontracten via een Platform vindt verificatie plaats door het doorlopen van het desbetreffende proces op het Platform.

3.3 De bevoegdheid tot het huren en/of gebruiken van voertuigen vervalt indien het rijbewijs van de Klant is ingetrokken of het rijbewijs van de Klant tijdelijk in beslag is genomen of verbeurd verklaard. Voor de duur van een rijverbod opgelegd door een rechtbank of de autoriteiten, wordt de desbetreffende machtiging van de Klant opgeschort. In geval van beperking van het rijbewijs, behoudt MILES zich het recht voor om de toelating tot het huren en/of gebruiken van voertuigen in te trekken.

3.4 De Klant zal MILES onmiddellijk op de hoogte brengen van de intrekking of beperking van zijn rijbewijs, de inwerkintreding van een rijverbod, of elke tijdelijke inbeslagname van zijn rijbewijs. Deze kennisgeving kan telefonisch of via e-mail gebeuren.

3.5 MILES behoudt zich het recht voor om op elk moment een gebruikersaccount of de mogelijkheid om huurcontracten af te sluiten via een Platform te blokkeren. Dit geldt in het bijzonder in geval van contractbreuk door de Klant ten opzichte van MILES of een lokaal filiaal van MILES, bijvoorbeeld in geval van wanbetaling of inbreuken van de Klant op zijn verplichtingen, waarop een contractuele boete van toepassing is. Bovendien kan een blokkering van het afsluiten van huurcontracten via een Platform plaatsvinden als het gebruikerscontract is beëindigd of er redenen zijn voor beëindiging volgens artikel 2.12 van deze AV. Dergelijke maatregelen worden per e-mail en/of per brief aan de Klant meegedeeld, voor zover de Klant een gebruikerscontract heeft gesloten.

4. Gebruik van Klantgegevens

4.1 MILES verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://miles-mobility.com/nl-be/databescherming

4.2 In het geval dat de Verhuurder onder het huurcontract niet MILES is maar een lokaal MILES filiaal, zullen MILES en het lokaal MILES filiaal dat de Verhuurder is klantgegevens uitwisselen om de levering van de geïntegreerde diensten onder het gebruikerscontract en het huurcontract te vergemakkelijken. In dit verband is een regeling inzake de gezamenlijke controle over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd, zie de Privacy Policy beschikbaar op https://miles-mobility.com/nl-be/databescherming voor meer informatie, ook over de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant door de Verhuurder.

4.3 De individuele huurtransacties worden door MILES met de begin- en bestemmingslocatie, begin- en eindtijd en gebruiksduur via GPS geregistreerd en vermeld op de door Verhuurder verstrekte factuur in het kader van de HV. MILES is gerechtigd gebruik te maken van dienstverleners om de locatie van het voertuig te bepalen.

4.4 MILES en de Verhuurder (in het geval het huurcontract wordt uitgevoerd met een lokaal MILES filiaal) hebben het recht om de persoonlijke gegevens van de Klant verstrekt voor de gebruikersaccount evenals de gebruiks- en voertuiggegevens van de Klant (met inbegrip van gegevens voor de lokalisatie van het gehuurde voertuig evenals de track data gegenereerd door GPS tijdens de respectievelijke huur) te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van het contract of om de rechten van MILES en Verhuurder te beschermen, in het bijzonder om contractbreuken en/of criminele daden te bewijzen en te vervolgen alsook om het aanbod van MILES en de Verhuurder te verbeteren door middel van een evaluatie. Dit geldt ook voor gegevens die voor deze doeleinden door een Platform aan MILES en de Verhuurder worden doorgegeven. Overigens geldt dit ook voor de (generieke) locatie- en bewegingsgegevens van het eindapparaat van de betreffende gebruiker. In dit kader kunnen de voertuigen beschikken over functionaliteiten die MILES in staat stellen om naast locatiegegevens ook informatie over de voertuigstatus (vergrendeling, snelheid, sensorgegevens) te verwerken.

4.4 MILES en de Verhuurder (in het geval het huurcontract is uitgevoerd met een lokaal MILES filiaal) zijn gerechtigd om telefonisch contact op te nemen met de Klant als daar een specifieke reden voor is, bijvoorbeeld om de oorzaak van een storing vast te stellen. Dit geldt in het bijzonder
a) in geval van verstoring van het huur- of gebruiksproces, bijvoorbeeld als de Klant het voertuig opent maar niet binnen tien minuten na opening de reis aanvangt,
b) indien het voertuig werd vergrendeld met de sleutel maar de huur niet werd beëindigd via de MILES app, of
c) indien de huur zeer lang duurt en niet kan worden uitgesloten dat de Klant problemen zal hebben met de beëindiging van de huur.

4.5 Als de Klant gebruik maakt van diensten die worden geleverd door een ander bedrijf dan MILES of een lokaal filiaal van MILES, zal MILES de nodige Klantgegevens overmaken aan het uitvoerende bedrijf voor de levering en facturatie van deze diensten. MILES en de Verhuurder (in geval het huurcontract wordt uitgevoerd met een lokaal filiaal van MILES) behouden zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de Klant bekend te maken aan rechtshandhavingsinstanties binnen de reikwijdte van de wet op de gegevensbescherming.

5. Aansprakelijkheid van MILES

5.1 MILES is enkel aansprakelijk tegenover de Klant in geval van opzet en grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten volgens de wettelijke bepalingen. In alle andere opzichten is MILES aansprakelijk ten opzichte van de Klant in geval van een toerekenbare schending van materiële contractuele verplichtingen, doch in hoogte beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract kenmerkende schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die MILES in staat stellen om het contract met de Klant in de eerste plaats naar behoren uit te voeren en op de naleving waarvan de Klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Bovenstaande bepalingen gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van MILES. 

5.2 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van aantasting van leven, lichamelijk- of gezondheidsletsel, bij het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, bij overname van een garantie of een aanschaffingsrisico en in overeenstemming met de Wet Productaansprakelijkheid.

6. Aansprakelijkheid van de Klant 

Behoudens de specifieke bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van de Klant in deze AV en de HV, is de Klant aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Wijzigingen aan de AV

7.1 MILES behoudt zich het recht voor deze AV en de prijs- en kostenvoorschriften met effect op toekomstige diensten te allen tijde te wijzigen, mits de wijzigingen redelijk zijn voor de Klant.

7.2 Wijzigingen van de AV worden een maand op voorhand schriftelijk, per e-mail of op een andere passende wijze aan de Klant meegedeeld. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd en bindend te zijn voor een bestaande contractuele relatie wanneer zij in werking treden, indien de Klant er geen schriftelijk of per e-mail bezwaar tegen maakt. Bij de bekendmaking van wijzigingen door Verhuurder zal de klant uitdrukkelijk op dit gevolg worden gewezen. Het bezwaar van de Klant moet binnen twee weken na kennisgeving van de wijzigingen aan MILES worden gemeld. In geval de Klant tijdig zijn bezwaar meldt, heeft MILES het recht de gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

8. Algemene bepalingen en bevoegde rechter

8.1 De zakelijke relatie tussen MILES en de Klant wordt beheerst door Duits recht. Indien de Klant als consument zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dat land onaangetast door de rechtskeuze die in deze AV wordt gemaakt.

8.2 Voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met Klanten die geen consumenten zijn, zijn de exclusieve bevoegde rechtbanken die van Berlijn. Hetzelfde geldt wanneer de Klant geen algemene verblijfplaats in Duitsland heeft, na het afsluiten van de overeenkomst zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst of wanneer zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de vordering niet bekend is. Wettelijk verplichte bevoegde rechtbanken blijven onaangetast.

8.3 Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig of nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overeenkomst niet aan voor wat betreft de overige bepalingen.

8.4 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting onder de link https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

9. Herroepingsrecht

De consument heeft een herroepingsrecht met betrekking tot het gebruikerscontract, met inachtneming van de volgende bepalingen:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (MILES Mobility GmbH, Leibnizstraße 49, 10629 Berlijn, telefoonnummer: +3226229696, e-mailadres: hello-belgium@miles-mobility.com) door middel van een duidelijke kennisgeving (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) informeren van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Indien u tijdens de herroepingstermijn een begin van uitvoering van de diensten heeft verzocht, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding van de reeds uitgevoerde diensten tot het tijdstip waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst ten opzichte van de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Het herroepingsrecht van de Klant vervalt eveneens indien MILES de verificatiedienst volledig heeft uitgevoerd en hiermee pas is begonnen nadat de Klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd zijn kennis heeft bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen bij de volledige uitvoering van het gebruikerscontract door MILES. 

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen)

- Aan MILES Mobility GmbH, Leibnizstraße 49, 10629 Berlijn Telefoonnummer: +3226229696, e-mailadres: hello-belgium@miles-mobility.com:
- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Datum, handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

HUURVOORWAARDEN

Geldig vanaf september 2022

1. Huurcontracten en reserveringen, MILES Pass

1.1 Deze HV zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen MILES Belgium, zijnde de Verhuurder, en Klanten die huurcontracten uitvoeren in België. Indien huurcontracten worden uitgevoerd in andere rechtsgebieden, zijn de respectievelijke lokale HV van toepassing in plaats van deze HV. Bovendien regelen de AV de zakelijke relatie tussen MILES en Klanten met betrekking tot het gebruikerscontract. 

1.2 Deze HV worden aangevuld door de prijs- en kostenvoorschriften, die beschikbaar zijn op https://miles-mobility.com/nl-be/tarieven en in de MILES app. Enkel de actuele prijzen en kosten op het moment van verhuur of reservering (indien deze is gemaakt) zijn van toepassing. Klanten die een MILES Pass bij Verhuurder hebben geboekt, ontvangen de kortingen die in de geboekte MILES Pass zijn vastgelegd op de getoonde prijzen vanaf de bevestigde boeking. De prijzen zijn definitieve prijzen, en omvatten de respectievelijke wettelijke omzetbelasting.

1.3 Voor Klanten die bevoegd zijn om voertuigen te huren en/of te gebruiken in overeenstemming met deze HV en de AV, biedt Verhuurder de mogelijkheid aan om huurcontracten af te sluiten voor het gebruik van de binnen het Bedrijfsgebied beschikbare voertuigen. Huurcontracten kunnen worden afgesloten op basis van een gebruikerscontract via de MILES app of via een Platform met de overeenkomstige applicatie. Klanten met een gebruikerscontract kunnen ook als alternatief huurcontracten afsluiten via een Platform. Verhuurder behoudt zich het recht voor om een huurcontract te weigeren om iedere objectieve en gerechtvaardigde reden, bijvoorbeeld indien er reden is om aan te nemen dat de Klant zich niet conform het contract zal gedragen. De Klant heeft geen aanspraak op een specifiek voertuig of op het afsluiten van een huurcontract.

1.4 Onder "Befrijfsgebied" wordt verstaan het gebied binnen de grenzen waarvan het betreffende voertuig van Verhuurder kan worden gehuurd en de huur kan worden beëindigd. Het Bedrijfsgebied en de beschikbare voertuigen zijn toegankelijk in de MILES app of via het Platform via welke huurcontracten kunnen worden afgesloten. In sommige gevallen kunnen er afwijkingen zijn tussen de werkelijke locatie en de getoonde locatie als gevolg van onnauwkeurigheden in het GPS-signaal. Een voertuig kan niet worden gehuurd of geopend indien het voertuig reeds door een andere Klant is gereserveerd of indien het voertuig door de Verhuurder is geblokkeerd. 

1.5 Om via de MILES app een voertuig te kunnen huren (en eventueel reserveren), dient de Klant ingelogd te zijn op zijn door MILES krachtens de AV ter beschikking gestelde gebruikersaccount en daar een betaalmiddel te hebben geselecteerd en de bijbehorende gegevens te hebben opgeslagen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om betaling met kredietcard te vereisen. Voor het huren van een voertuig via een Platform zijn naast deze HV de respectievelijke Platformvoorwaarden bepalend.

1.6 De Klant kan een geselecteerd voertuig reserveren via de MILES app of een overeenkomstige applicatie via het Platform. Verhuurder heeft het recht om een reservering te weigeren, met name als er niet voldoende voertuigen beschikbaar zijn om aan de reserveringsaanvragen te voldoen. Als er geen huurcontract wordt gesloten of een gereserveerd voertuig niet door de Klant wordt gebruikt binnen de reserveringsperiode, wordt het voertuig weer vrijgegeven voor gebruik door andere Klanten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om meervoudige of opeenvolgende reserveringen te weigeren. 

1.7 Het sluiten van een huurcontract en de uitvoering ervan - naargelang dit gebeurt op basis van het gebruikerscontract of via een Platform - verloopt als volgt:

  • Door in te loggen op uw gebruikersaccount via de MILES app, uw persoonlijke pincode in te voeren en het voertuig voor u te laten openen via de MILES app.

  • Door de juiste applicatie van het Platform in overeenstemming met de Platformvoorwaarden.

1.8 De Klant is verplicht het voertuig voor aanvang van de reis te controleren op eventuele schade. De melding van nieuwe schade dient te geschieden voor het instappen in het voertuig en het starten van de motor. In de MILES app of via het platform wordt de Klant de mogelijkheid geboden om reeds bekende en gemelde schades te bekijken. Indien de Klant nieuwe schade constateert, is de Klant verplicht dit direct aan Verhuurder te melden. Dit kan telefonisch of via de MILES app voor aanvang van de rit. Nadat het serviceteam de schade heeft geregistreerd, kan de Klant, indien er geen andere nieuwe schade wordt geconstateerd, de reis aanvangen, mits Verhuurder het voertuig niet hoeft te blokkeren door de ernst van de schade. De beslissing of een voertuig al dan niet rijklaar is, wordt uitsluitend door Verhuurder genomen. 

1.9 De huur eindigt wanneer de Klant de huur conform artikel 3 van deze HV rechtsgeldig heeft beëindigd, dan wel wanneer Verhuurder conform deze HV gerechtigd is de huur te beëindigen en de huur eenzijdig beëindigt.

1.10 De contracterende partijen hebben het recht op buitengewone beëindiging van het huurcontract en/of een MILES Pass abonnement. In het bijzonder kan Verhuurder het contract zonder opzegtermijn beëindigen en de klant uitsluiten van elk gebruik van de voertuigen indien de Klant

a) een betalingsachterstand heeft van twee verschuldigde betalingen,
b) tijdens de registratie en verificatie in het kader van de HV of in de loop van de contractuele relatie met Verhuurder onjuiste informatie heeft verstrekt of feiten heeft verzwegen, waardoor van Verhuurder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij het contract voortzet,
c) zich niet onthoudt van ernstige inbreuken op de contractuele relatie met Verhuurder of de gevolgen van dergelijke inbreuken die zich reeds hebben voorgedaan, niet onmiddellijk verhelpt,
d) een contractbreuk heeft gepleegd waarop krachtens deze HV of de AV een contractuele boete van toepassing is.

1.11 Indien het gebruikerscontract en/of een huurcontract en/of een MILES Pass buitengewoon is opgezegd conform artikel 1.10 van deze HV of artikel 2.12 van de AV, heeft Verhuurder in het bijzonder recht op onmiddellijke teruggave van het voertuig dat op dat moment in gebruik is bij de Klant, indien van toepassing. Indien de Klant het voertuig niet onmiddellijk teruggeeft, is Verhuurder gerechtigd het voertuig op kosten van de Klant in bezit te nemen.

1.12 Het is de Klant verboden een voertuig te huren en/of te besturen zonder toestemming tot huur en/of gebruik in overeenstemming met artikel 3 van de AV. Het is de Klant tevens verboden andere personen het voertuig te laten besturen of anderszins derden in staat te stellen het voertuig op enigerlei wijze te besturen of te gebruiken. Dit geldt ook indien de andere persoon zelf Klant is van MILES, een lokaal MILES filiaal of de Verhuurder. In geval van schending van de voornoemde verplichtingen is de Klant verplicht tot betaling van een contractuele boete volgens de prijs- en kostenvoorschriften en is hij in het algemeen aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade volgens de wettelijke voorschriften. De aansprakelijkheidsregeling overeenkomstig artikel 9 van deze HV is van toepassing.

1.13 Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om het gebruik van het voertuig door een Klant te beperken of om een gebruiker tijdelijk of definitief uit te sluiten van het gebruik van het voertuig of de mogelijkheid om huurcontracten af te sluiten. Dit geldt in het bijzonder in geval van contractbreuk door de Klant, bijvoorbeeld in geval van betalingsverzuim of niet-nakoming van verplichtingen waarvoor een contractuele boete geldt. Bovendien kan het sluiten van huurcontracten via een Platform worden geblokkeerd indien het gebruikerscontract is beëindigd of er redenen zijn voor beëindiging volgens artikel 1.10 van deze HV. Dergelijke maatregelen worden per e-mail en/of per brief aan de Klant meegedeeld, voor zover de Klant een gebruikerscontract heeft gesloten.

1.14 De aankoop van een MILES Pass is uitsluitend mogelijk via de MILES app en vereist een volledig geregistreerd gebruikersaccount onder een gebruikerscontract.

1.15 Het aanschaffen van de MILES Pass wordt gefaciliteerd door een digitaal reserveringsproces binnen de MILES app. Hier bevestigt de Klant zijn selectie en de contractuele voorwaarden. Door deze bevestiging doet de Klant het bindende aanbod om de geselecteerde MILES Pass te kopen. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra Verhuurder de aanvaarding van het aanbod door middel van een bevestiging heeft verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

1.16 De aankoopprijs van de MILES Pass is onmiddellijk verschuldigd en kan niet worden betaald met bestaande kredieten ("MILES Kredieten").

1.17 De kortingen ten opzichte van de algemene prijs- en kostenvoorschriften volgens de overeenkomstige MILES Pass zijn enkel van toepassing op de prijzen en factuuritems die uitdrukkelijk vermeld zijn bij het aanschaffen van de MILES Pass voor de geboekte looptijd. Andere prijzen of kosten, met name prijzen voor extra kilometers, all-in prijzen, luchthavenvergoedingen en andere vergoedingen of kosten die in de prijs- en kostenvoorschriften worden vermeld, zijn uitgesloten, tenzij anders meegedeeld.

1.18 De toepassing van de MILES Pass op huurcontracten uitgevoerd met andere MILES filialen dan Verhuurder of via een door derden geëxploiteerd Platform is uitgesloten.

1.19 Verschillende MILES Passen kunnen niet worden gecombineerd. Daarnaast is een MILES Pass niet te combineren met andere kortingen of speciale aanbiedingen, tenzij anders gecommuniceerd door Verhuurder.

1.20 Een MILES Pass is niet overdraagbaar aan een andere Klant.

1.21 De minimale looptijd van een MILES Pass wordt weergegeven in het boekingsproces in de MILES app. De looptijd gaat in op de dag dat de aankoop van de MILES Pass door Verhuurder is bevestigd.

1.22 De MILES Pass wordt automatisch verlengd voor de minimale contractperiode na het verstrijken van de vorige termijn, tenzij de MILES Pass is geannuleerd via de MILES app vóór het verstrijken van de respectievelijke termijn.

1.23 Tijdens periodes van (tijdelijke) opschorting van de gebruikersaccount is het niet mogelijk om de MILES Pass te gebruiken en is terugbetaling van het aankoopbedrag uitgesloten. Indien de duurtijd van de MILES Pass afloopt terwijl de gebruikersaccount (tijdelijk) is opgeschort, zal deze niet automatisch worden verlengd.

2. Behandeling en gebruik van de voertuigen

2.1 Klant dient de voertuigen met zorg en zorgvuldigheid te behandelen. In geval van onduidelijkheid over het gebruik van de voertuigen dient de Klant contact op te nemen met Verhuurder. De Klant dient voor aanvang van de reis de verkeersgeschiktheid van het voertuig te controleren, in het bijzonder door visuele inspectie van de banden. De Klant dient het voertuig na het parkeren te beveiligen tegen diefstal (ramen, schuifdak, softtop en deuren dienen te zijn vergrendeld). De Klant dient te allen tijde de geldende verkeersregels in acht te nemen wanneer hij met het voertuig aan het wegverkeer deelneemt. Indien een waarschuwingslampje op het display van het dashboard gaat branden, is de Klant verplicht onmiddellijk te stoppen en contact op te nemen met Verhuurder om af te stemmen of de rit kan worden voortgezet. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichtingen door de Klant. Bij schending van voornoemde verplichtingen door de Klant is de Klant in het algemeen aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade conform de wettelijke bepalingen. De regeling van de aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 10 van deze HV is van toepassing.

2.2 Het is de Klant verboden het voertuig te gebruiken voor de volgende doeleinden:
a) voor motorsport, met name voor wedstrijden of voor het bereiken van een maximumsnelheid die in strijd is met de verkeersregels,
b) voor voertuigtests en rijveiligheidstraining, alsmede voor het rijden buiten de verharde wegen en voor "driften" (het gebruik van de handrem, behalve om het wegrollen van het voertuig tegen te gaan),
c) voor commercieel personenvervoer en ander commercieel personenvervoer, of voor commercieel vervoer (bv. koeriersdiensten),
d) voor onderverhuur of voor reclamedoeleinden van de Klant,
e) voor het plegen van strafbare feiten,
f) voor het vervoer van licht ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen die de normale huishoudelijke hoeveelheden overschrijden,
g) voor het vervoer van voorwerpen die door hun vorm, afmetingen of gewicht de rijveiligheid kunnen aantasten of schade kunnen toebrengen aan het interieur van het voertuig, tenzij zij zodanig zijn verpakt en opgeborgen dat zij geen gevaar opleveren,
h) voor het trekken van aanhangwagens, voertuigen of andere voorwerpen,
i) voor het vervoer van dieren, tenzij deze zich in een gesloten kooi bevinden die stevig in de koffer is opgeborgen.

2.3 Daarnaast is het de Klant verboden om:
a) het voertuig te gebruiken voor reizen buiten België en de andere gebieden die door de Verhuurder uitdrukkelijk zijn goedgekeurd voor buitenlandse reizen; de op een bepaald moment goedgekeurde gebieden zijn beschikbaar in de FAQ,
b) het voertuig te besturen onder invloed van alcohol (er geldt een alcoholpromillage van 0,0 %), drugs of medicijnen die de rijvaardigheid in het gedrang kunnen brengen,
c) kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 150 cm te vervoeren, indien voor het kind geen geschikt en aan de leeftijd aangepast goedgekeurd beveiligingssysteem (kinderdraagmandje, kinderzitje, stoelverhoger) wordt gebruikt, met inachtneming van alle door de fabrikant gegeven instructies voor montage en demontage,
d) meer passagiers te vervoeren dan het aantal dat volgens de registratie is toegestaan,
e) het voertuig op grove wijze te bevuilen of afval van enigerlei aard in het voertuig achter te laten,
f) in het voertuig te roken of laten roken door passagiers, met inbegrip van e-sigaretten of andere verdampers voor vloeistoffen en tabak,
g) het voertuig te blijven gebruiken zonder het te verplaatsen (blokkeren van het voertuig; Verhuurder gaat uit van een blokkering van het voertuig indien het voertuig meer dan 10 minuten nodig heeft om een kilometer af te leggen; indien de Klant door bijzondere omstandigheden, verkeersomstandigheden of door een andere uitzonderlijke situatie daadwerkelijk niet in staat was het voertuig binnen deze 10 minuten verder dan een kilometer te verplaatsen, is hij verplicht dit aan Verhuurder bewijzen),
h) reparaties of verbouwingen aan het voertuig uit te voeren of te laten uitvoeren,
i) met het voertuig te rijden in ondergrondse garages of parkeergarages (met uitzondering van de ondergrondse garages en parkeergarages die in de MILES app zijn aangewezen als geoorloofde parkeergebieden) en het parkeren in niet-stop- of niet-parkeergebieden zoals gedefinieerd in het wegenverkeersreglement of in niet-parkeergebieden (zoals aangewezen in de MILES app).

2.4 Overtreding van de verbodsbepalingen in de artikelen 2.2 en 2.3 van deze HV geeft Verhuurder het recht het huurcontract zonder opzeggingstermijn te beëindigen. Aanspraken op schadevergoeding door de Klant zijn in een dergelijk geval uitgesloten. Bij overtreding van de verbodsbepalingen in de artikelen 2.2 en 2.3 van deze HV is de Klant verplicht een contractuele boete te betalen volgens de prijs- en kostenvoorschriften. In geval van schending van voornoemde verplichtingen door de Klant, is de Klant in het algemeen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor alle schade die hieruit voortvloeit. De aansprakelijkheidsregeling overeenkomstig artikel 9 van deze HV is van toepassing.

2.5 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het voertuig in overleg met de Klant terug te nemen en te vervangen door een vergelijkbaar voertuig. Indien het voertuig niet rijklaar is, wordt geen huurprijs in rekening gebracht aan de Klant.

2.6 Indien de Klant een beroep doet op een technicus wegens onjuist gebruik van het voertuig of de toegangstechniek of wegens het opzettelijk onjuist melden van een storing, wordt de Klant een forfaitaire vergoeding aangerekend overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften.

2.7 Het is technisch niet uit te sluiten dat het voertuig zichzelf zelfstandig vergrendelt om diefstal te voorkomen. Om te voorkomen dat de Klant de deuren niet kan ontgrendelen via overeenkomstige functies van de MILES app (selectie van de parkeermodus, activering van de huur), is het niet toegestaan om het voertuig te parkeren op een locatie waar geen mobiele verbinding met het voertuig kan worden gemaakt, tenzij dit vereist is vanwege bijzondere omstandigheden, verkeersomstandigheden of vanwege een andere uitzonderlijke situatie. 

3. Einde van de huur

3.1 Op het einde van de huurperiode is de Klant verplicht het voertuig naar behoren en in overeenstemming met de wegenverkeersregels te parkeren op een geoorloofde (al dan niet bemeterde) parkeerplaats in het openbare verkeersgebied in het Bedrijfsgebied. Indien van toepassing zal de Klant via de MILES app of via het Platform worden geïnformeerd over no-parking zones in het Bedrijfsgebied waar parkeren niet is toegestaan. Naast de openbare verkeersgebieden biedt Verhuurder ook de mogelijkheid om in samenwerking met partners gebruik te maken van parkeerplaatsen op eigen terrein en ondergrondse of parkeergarages. Deze ruimten worden door Verhuurder of door de betreffende partner duidelijk omschreven. Door het gebruik van deze ruimten aanvaardt de Klant de voorschriften van de betreffende partner en is hij gebonden aan diens instructies. 

3.2 Nadat de Klant het voertuig correct heeft geparkeerd, steekt de Klant de sleutel terug in de houder (niet van toepassing op keyless go voertuigen) en vergrendelt het voertuig via de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform. Tijdens dit proces controleert het systeem of de tankkaart/parkeerkaart en de sleutel (niet van toepassing op keyless go voertuigen) zich op de daarvoor bestemde plaatsen bevinden, of alle ramen en deuren gesloten zijn, en of het voertuig zich in een zone bevindt die is aangeduid als "geautoriseerd voor teruggave" (met name buiten een no-parking zone). Alleen in dat geval kan de procedure voor de beëindiging van de huur worden voortgezet. De Klant is verplicht het voertuig te verlaten alvorens de huur te beëindigen.

3.3 Het Huurcontract wordt pas beëindigd wanneer de Klant (i) het voertuig met succes heeft afgesloten via de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform en (ii) de samenvatting van de beëindigde huur wordt weergegeven in de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform. De Klant dient ervoor te zorgen dat de beëindiging van de huur volledig is afgerond voordat de Klant het voertuig achterlaat. In geval van onzekerheid over de succesvolle afronding van de huur, moet opheldering worden verschaft aan de Verhuurder via het MILES serviceteam voordat de Klant het voertuig achterlaat. Het huurproces kan dan ook beëindigd worden door Verhuurder, het eindigt in dergelijke gevallen met de bevestiging door het MILES service team. 

3.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om het einde van de huurperiode automatisch in te laten gaan nadat het voertuig naar behoren is geparkeerd. Verhuurder behoudt zich tevens het recht voor het einde van de huur in te laten gaan indien het huurcontract kan worden beëindigd conform artikel 1.10 van deze HV. In geval van een dergelijke beëindiging heeft de Klant geen recht op enig retourtransport door Verhuurder vanaf de plaats waar de huur werd beëindigd en heeft hij geen recht op een overeenkomstige vergoeding. 

3.5 Het einde van de huur wordt aan de Klant weergegeven in de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform en de Klant ontvangt een schriftelijke samenvatting op het e-mailadres dat is opgeslagen in de gebruikersaccount of bij het Platform. Totdat de huur effectief is beëindigd, wordt het gebruik van het voertuig vergoed in overeenstemming met de prijs- en kostenvoorschriften.

3.6 De huur kan slechts effectief worden beëindigd indien een mobiele verbinding met het voertuig tot stand kan worden gebracht op de plaats waar het voertuig zich bevindt en het voertuig zich binnen het Bedrijfsgebied bevindt. Indien geen mobiele verbinding met het voertuig kan worden gemaakt, is de Klant verplicht het voertuig te verplaatsen en een nieuwe poging tot beëindiging van de huur te doen. 

3.7 Indien de beëindiging van de huur om technische redenen mislukt, is Klant verplicht dit onmiddellijk aan Verhuurder te melden teneinde de verdere procedure met Verhuurder af te stemmen. Extra gemaakte huurkosten zullen na verificatie door Verhuurder worden gerestitueerd indien er geen sprake is van schuld van de Klant. De schuld van Klant is bijvoorbeeld gelegen in het niet kunnen voltooien van de huur omdat de tankkaart/parkeerkaart of de sleutel niet op de daarvoor bestemde plaats liggen, de deuren of ramen niet gesloten zijn, of het voertuig zich buiten het Bedrijfsgebied bevindt.

3.8 Het is verboden het voertuig op het einde van de huurperiode op privé- of bedrijfsterreinen te parkeren, tenzij deze uitdrukkelijk zijn aangeduid als parkeerplaatsen in de zin van het Bedrijfsgebied. Het verbod geldt in het bijzonder voor klantenparkeerplaatsen van winkelcentra en supermarkten. Het voertuig dient na afloop van de huurperiode te allen tijde vrij en kosteloos toegankelijk te zijn voor andere Klanten. Indien het noodzakelijk is dat Verhuurder het voertuig opnieuw parkeert of indien een sleepdienst door een derde wordt ingeschakeld, zal de Klant een forfaitaire vergoeding worden aangerekend volgens de prijs- en kostenvoorschriften. Bij een toerekenbare overtreding van deze verplichtingen komen tevens eventuele boetes of sleepkosten conform de prijs- en kostenvoorschriften voor rekening van de Klant.

3.9 De Klant mag het voertuig alleen in gebieden met een dag- of tijdgebonden beperking van de parkeerbevoegdheid (bijv. stopverboden met extra borden zoals "7.00 uur tot 17.00 uur" of "maandag 6.00 uur tot 12.00 uur") parkeren, wanneer de beperking pas 48 uur na het parkeren van het voertuig van kracht wordt. Dit geldt ook voor reeds opgelegde, maar nog niet in de tijd geldige parkeerverboden (bijv. tijdelijke parkeerverboden in verband met evenementen of optochten). Bij een toerekenbare overtreding van deze verplichtingen zijn eventuele boetes of sleepkosten volgens de prijs- en kostenvoorschriften voor rekening van de Klant.

3.10 Indien het voertuig volgens de informatie in de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform uitzonderlijk buiten het Bedrijfsgebied kan worden geparkeerd, eindigt het huurcontract wanneer de Klant het voertuig op een geoorloofde, vrije parkeerplaats heeft geparkeerd en de Klant Verhuurder heeft geïnformeerd over de parkeerlocatie. In deze gevallen wordt de Klant een forfaitair bedrag in rekening gebracht conform de prijs- en kostenvoorschriften.

3.11 Op het einde van de huur moet het voertuig nog een tankniveau of laadcapaciteit hebben van ten minste 5% van de totale vulhoeveelheid. Bij toerekenbare overtreding van deze verplichting door de Klant, zal de Klant een forfaitaire vergoeding worden aangerekend conform de prijs- en kostenvoorschriften.

3.12 Verhuurder is gerechtigd de kosten voor een huurperiode ook achteraf te herberekenen, indien de Klant het voertuig in strijd met de verplichtingen in deze HV heeft geparkeerd. Dit geldt in het bijzonder in het geval dat de Klant het voertuig heeft geparkeerd in verboden parkeergebieden, ondergrondse garages of parkeergarages die niet voor parkeren in aanmerking komen of er geen mobiele verbinding met het voertuig kan worden gemaakt.

4. Terugbrengen van het voertuig

4.1 Een correcte teruggave van het voertuig vereist in het bijzonder het volgende:
a) Het voertuig is vanbinnen in propere staat. Indien het voertuig in vuile staat wordt teruggebracht (in het bijzonder braaksel) of indien er zich afval van welke aard ook in het voertuig bevindt, zal de Klant een forfaitaire vergoeding worden aangerekend volgens de prijs- en kostprijsvoorschriften voor het schoonmaken.
b) Het voertuig moet goed beveiligd en afgesloten zijn. In het bijzonder moeten de deuren, ramen en het zonnedak vergrendeld zijn, de handrem aangetrokken, het stuurslot ingeschakeld en de lichten gedoofd.
c) Het voertuig moet worden teruggebracht met alle documenten, tankkaarten, parkeerkaarten en parkeervergunningen die zijn afgegeven.
d) Uitrusting en toebehoren van het voertuig mogen niet ontbreken, in het bijzonder de sleutel van het voertuig niet.

4.2 Als er geen overeenstemming is tussen Verhuurder en Klant over de juiste staat van het voertuig bij inlevering, inclusief eventuele aanwezige schades, gebreken en de waardebepaling daarvan, zal Verhuurder een onafhankelijk expertisebureau opdracht geven de staat van het voertuig en de eventuele waardevermindering vast te stellen. Het expertiserapport is bindend als arbitragerapport voor beide contracterende partijen. De kosten van dit expertiserapport worden door de partijen gedragen in verhouding tot het al dan niet slagen ervan. Het expertiserapport sluit een beroep op de rechter niet uit. 

4.3 Indien de Klant bij het terugbrengen van het voertuig de uitrusting conform artikel 4.1 letter c) en/of d) van deze HV niet heeft teruggegeven, dient de Klant dit onmiddellijk te doen en zal de Klant een forfaitaire vergoeding worden aangerekend conform de prijs- en kostenvoorschriften.

5. Bijtanken

5.1 Indien het tankniveau of de laadcapaciteit daalt tot minder dan 25% van de totale vulhoeveelheid tijdens de huur of op het einde van de huur, kan of moet de Klant het voertuig bijtanken/opladen.

5.2 Voor het tanken bij bepaalde partnertankstations die aan de Klant worden aangekondigd in de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform, moet de tankkaart die zich in het voertuig bevindt en de pincode die wordt weergegeven in de MILES app of de overeenkomstige applicatie van het Platform voor deze handeling worden gebruikt. Bij andere tankstations moet de Klant de brandstoffactuur zelf betalen. Het factuurbedrag zal door Verhuurder aan de Klant worden terugbetaald op vertoon van de originele factuur. Voor een correcte tankbeurt bij een partnertankstation ontvangt de Klant een krediet conform de prijs- en kostenvoorschriften.

5.3 De Klant verplicht zich de tankkaart uitsluitend te gebruiken voor het tanken van het bij Verhuurder gehuurde voertuig. Verhuurder behoudt zich het recht voor elk ander gebruik van de tankkaart te melden bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties.

6. Verplichtingen in geval van ongevallen, schade, diefstal, vernieling en ander verlies van het voertuig

6.1 Ongevallen, schade, diefstal, vernieling en/of ander verlies van het voertuig dienen onmiddellijk en direct telefonisch aan Verhuurder te worden gemeld.

6.2 De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om schade te beperken en bewijsmateriaal te bewaren. Daartoe dient de Klant eventuele schade die zich tijdens zijn huurperiode voordoet onmiddellijk bij de politie te melden. Dit geldt ook in geval van ongevallen met paaltjes, hekken of andere afzettingen of andere markeringen en begrenzingen. Voor zover de politie weigert de zaak in behandeling te nemen, dient de Klant Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen en de verdere procedure af te stemmen met het serviceteam van MILES. In geval van ongevallen met gewonden, dient de brandweer onmiddellijk te worden ingelicht.

6.3 De Klant mag de plaats van het ongeval pas verlaten nadat de maatregelen tot beperking van de schade en tot bewaring van het bewijsmateriaal, alsmede de aangifte bij de politie en, indien nodig, de politie-opname zijn voltooid. Deze verplichtingen van de Klant zijn niet van toepassing indien de Klant de plaats van het ongeval verlaat met rechtvaardiging of excuus wegens ongeval gerelateerd letsel van een bij het ongeval betrokken partij. Verder gebruik van het voertuig kan alleen plaatsvinden indien de Klant (i) toestemming van Verhuurder heeft gekregen om het gebruik voort te zetten en (ii) heeft geverifieerd dat het voertuig zich in een verkeersveilige staat bevindt. 

6.4 Klant is verplicht het eerlijk ingevulde schadeformulier en een schriftelijke ongevalsaangifte binnen de daartoe door Verhuurder gestelde termijn, doch uiterlijk binnen drie kalenderdagen, aan Verhuurder te doen toekomen en Verhuurder het politiedossiernummer (indien een dergelijk nummer is toegekend) te verstrekken. Bij overtreding van deze verplichting is de Klant gehouden tot betaling van een contractuele boete volgens de prijs- en kostenvoorschriften. Indien Verhuurder kosten maakt als gevolg van een onjuiste beschrijving van het verloop van het ongeval door de Klant (bijvoorbeeld kosten voor een expert), is Verhuurder gerechtigd deze kosten volledig door te berekenen aan de Klant. Indien binnen deze termijn geen schaderapport door Verhuurder is ontvangen en daardoor het ongeval niet door de verzekeringsmaatschappij kan worden afgehandeld en zo nodig afgewikkeld, behoudt Verhuurder zich het recht voor alle aan het ongeval verbonden kosten, in het bijzonder voor personen, zaken en voertuigen, aan de Klant in rekening te brengen. De regeling van de aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 9 van deze HV is van toepassing.

6.5 Alle aanwijzingen van Verhuurder dienen te worden opgevolgd. Het is de Klant verboden enige schuldbekentenis af te leggen of enige betaling of andere handeling te verrichten ter erkenning van schade en/of schuld, voor zover deze handelingen de belangen van Verhuurder kunnen raken en in het bijzonder de afwikkeling van eventuele aansprakelijkheidsclaims ten nadele van Verhuurder kunnen beïnvloeden (in gevaar brengen van verzekeringsdekking). Indien ondanks het verbod de Klant toch aansprakelijkheid erkent, geldt deze verbintenis uitsluitend rechtstreeks jegens de Klant zelf. Noch Verhuurder, noch verzekeraars zijn aan deze toezegging gebonden.

6.6 Ook bij een ongeval wordt het huurcontract pas beëindigd na correcte teruggave zoals omschreven in artikel 3 van deze HV; in het bijzonder kan de huur worden beëindigd op verzoek van het serviceteam van MILES, indien van toepassing. Indien het voertuig door het ongeval niet meer verkeersgeschikt is, zal het huurcontract eindigen bij overdracht van het voertuig aan de sleepdienst na overleg met Verhuurder. Indien het voertuig niet meer verkeersgeschikt is, is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten die gemaakt worden om het voertuig bij Verhuurder terug te bezorgen in geval van zelf veroorzaakte ongevallen. De beslissing of een voertuig nog rijklaar is of niet wordt genomen door Verhuurder. Enkel Verhuurder is verantwoordelijk voor de keuze van de hersteller voor de reparatie in geval van schade.

6.8 Vergoedingen in verband met schade aan voertuigen zijn uitsluitend verschuldigd aan Verhuurder. Het is de Klant verboden geld of andere goederen als vergoeding te ontvangen in verband met schade aan voertuigen. Indien de Klant dergelijke uitkeringen van derden heeft ontvangen, dient de Klant deze ongevraagd aan Verhuurder te doen toekomen.

7. Contractuele boetes en forfaitaire kosten

7.1 Voor zover Klant op grond van deze HV of de toepasselijke prijs- en kostenvoorschriften gehouden is tot betaling van een contractuele boete of een forfaitaire vergoeding, laat dit het beroep op verdere schadevergoeding door Verhuurder onverlet. Een eventueel verbeurde contractuele boete of forfaitaire vergoeding wordt verrekend met de overeenkomstige vordering tot schadevergoeding door Verhuurder.

7.2 Forfaitaire vergoedingen worden niet in rekening gebracht wanneer de Klant bewijst dat de kosten niet voor zijn rekening komen of dat er geen kosten zijn gemaakt. Het staat Verhuurder vrij om, na deugdelijk bewijs, verdere schadevergoeding te vorderen die de forfaitaire vergoedingen te boven gaat.

8. Aansprakelijkheid van de verhuurder

8.1 Verhuurder is enkel aansprakelijk tegenover de Klant in geval van opzet en grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor het overige is Verhuurder tegenover de Klant aansprakelijk in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, doch in hoogte beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare en voor het contract kenmerkende schaden, met een totaal maximum van 2.500 EUR. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die Verhuurder in staat stellen het contract met de Klant in de eerste plaats naar behoren uit te voeren en op de naleving waarvan de Klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Bovenstaande bepalingen gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Verhuurder. De aansprakelijkheid van Verhuurder voor eerste materiële gebreken aan het voertuig, ongeacht of er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, is uitgesloten.

8.2 In geen geval zal Verhuurder aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor enige indirecte, gevolg-, speciale of incidentele schade, verlies, fraude of schade, winstderving of verlies van zaken om welke reden dan ook in verband met het huurcontract of de diensten of voertuigen geleverd door Verhuurder.

8.3 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij aantasting van het leven, lichamelijk- of gezondheidsletsel, bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, bij overname van een garantie of een aanschaffingsrisico en in overeenstemming met de Wet Productaansprakelijkheid.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot de behandeling van verloren voorwerpen.

9. Aansprakelijkheid van de Klant en verzekeringsdekking

9.1 De te verhuren voertuigen zijn gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor zover wettelijk vereist. Indien de Klant een verplichting van de algemene voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering schendt en dit leidt tot een ontheffing van de verzekeraar van zijn betalingsverplichting, vervalt de dekking van de verzekering.

9.2 De aansprakelijkheidsverzekering dekt met name geen schade die is veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het voertuig, onjuiste bediening van het voertuig, bijv. schakelfouten, negeren van waarschuwingslampjes, onjuist tanken of onjuist gestouwde lading.

9.3 In geval van schade aan of verlies van het door de Klant gebruikte voertuig, toebehoren of losse voertuigonderdelen, alsmede in geval van contractbreuk, is de Klant aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tenzij in deze HV anders is bepaald. De aansprakelijkheid van de Klant strekt zich ook uit tot bijkomende schadekosten, zoals bijvoorbeeld expertisekosten, sleepkosten, waardevermindering, opwaardering van eventuele verzekeringspremies, derving van huurinkomsten en voortijdige beëindiging van lease- of financieringscontracten. In geval van aansprakelijkheid van de Klant is de Klant gehouden Verhuurder te vrijwaren voor aanspraken van derden.

9.4 Indien het door de Klant gebruikte voertuig tijdens het gebruik wordt beschadigd of indien de Klant schade aan het voertuig veroorzaakt, is de aansprakelijkheid van de Klant voor schade aan het door de Klant gebruikte voertuig per schadegeval beperkt overeenkomstig het leidende principe van de omniumverzekering tot een eigen risico overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften. 

9.5 De beperking van de aansprakelijkheid tot het eigen risico overeenkomstig artikel 9.4 van deze HV is niet van toepassing indien de Klant de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. Indien de Klant de schade door grove nalatigheid heeft veroorzaakt, is Verhuurder gerechtigd zijn prestatie voor de beperking van aansprakelijkheid te verminderen in een verhouding die overeenkomt met de ernst van de schuld van de Klant, er is dan, indien van toepassing, geen beperking van het eigen risico overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften.

9.6 De beperking van de aansprakelijkheid tot het eigen risico overeenkomstig artikel 9.4 van deze HV geldt ook niet indien Klant opzettelijk bepalingen uit de AV of deze HV heeft miskend, in het bijzonder de verplichtingen en verbodsbepalingen in de artikelen 2.6 tot en met 2.10 van de AV, artikel 1.12 van deze HV, de artikelen 2.1 tot en met 2.3 van deze HV alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.6 van deze HV. Indien de Klant de betreffende bepaling op grove wijze heeft miskend, is Verhuurder gerechtigd haar prestatie voor de beperking van aansprakelijkheid te verminderen in een verhouding die overeenkomt met de ernst van de fout van de Klant, er is dan, indien van toepassing, geen beperking van het eigen risico overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften. De Klant draagt de bewijslast voor het niet bestaan van grove nalatigheid. Verhuurder blijft verplicht tot nakoming voor zover de miskenning van de betreffende bepaling noch voor het ontstaan of de vaststelling van de schade noch voor de vaststelling of de omvang van de prestatieplicht van Verhuurder of de verzekeraar oorzakelijk is, tenzij de Klant de bepaling opzettelijk heeft miskend. 

9.7 Met opzet verstrekte onjuiste of onware informatie of onvolledige of te late informatie kan, in overeenstemming met artikel 9.6 van deze HV leiden tot het niet van toepassing zijn van een beperking van aansprakelijkheid tot een eigen risico overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften of, in geval van grove nalatigheid van onjuiste of onware informatie of onvolledige of te late informatie, het recht van Verhuurder om haar prestatie voor de beperking van aansprakelijkheid te verminderen in een verhouding die overeenkomt met de ernst van de fout van de Klant, kan er dan, indien van toepassing, geen beperking van het eigen risico overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften zijn. 

9.8 Klant is volledig aansprakelijk voor door hem gepleegde wetsovertredingen, in het bijzonder voor overtredingen van verkeers- en regelgevende voorschriften tijdens de gebruiksperiode en in verband met het parkeren van het voertuig. De Klant verbindt er zich toe Verhuurder schadeloos te stellen voor alle boetes en waarschuwingen, honoraria, kosten en andere uitgaven die autoriteiten of andere instanties naar aanleiding van voornoemde overtredingen aan Verhuurder opleggen. Verhuurder is niet verplicht bezwaren van de Klant in een administratieve overtredingsprocedure aan de autoriteiten door te geven of enig ander onderzoek in te stellen. Ter vergoeding van de door Verhuurder gemaakte administratieve kosten voor de afhandeling van aan Verhuurder gerichte verzoeken van vervolgende instanties tot opsporing van overtredingen en strafbare feiten begaan tijdens de gebruiksperiode, wordt aan Klant een forfaitaire vergoeding in rekening gebracht conform de prijs- en kostenvoorschriften. 

9.9 Voor zover Verhuurder ter zake van een vordering uitkeringen ontvangt van verzekeringsmaatschappijen of derden, worden deze uitkeringen verrekend met de vrijwaringsverplichtingen van de Klant.

10. Vergoedingen, betalingsvoorwaarden

10.1 Verhuurder brengt de Klant de vergoeding voor de huur en, indien van toepassing, de reservering van het voertuig in rekening conform de prijs- en kostenvoorschriften. Bij het afsluiten van een huurcontract of het maken van een reservering via een Platform kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn, die dan in de overeenkomstige applicatie van het Platform worden weergegeven. Wanneer een MILES Pass is geboekt, zijn de overeenkomstige gereduceerde prijzen van toepassing en worden de kosten van de MILES Pass door Verhuurder apart aan de Klant gefactureerd. Het door de Klant te betalen tarief voor de huur zal in het algemeen gebaseerd zijn op de door de Klant gereden kilometers en, indien van toepassing, een eenmalige of openingstoeslag. Het toepasselijke tarief zal aan de Klant worden getoond in de MILES app of in de overeenkomstige applicatie van het Platform voor de aanvang van elke huur of reservering.

10.2 Na elke verhuur ontvangt de Klant een automatisch gegenereerde e-mail over de verschuldigde vergoeding. De vergoeding is onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd. De facturen worden uiterlijk tien kalenderdagen na afloop van de laatste huur binnen een kalenderweek per e-mail verzonden. De elektronische facturen geven recht op aftrek van voorbelasting indien aan de wettelijke vereisten is voldaan. Indien het huurcontract via een Platform wordt gesloten, kan de facturering voor Verhuurder ook via het Platform plaatsvinden.

10.3 Betalingen bij het afsluiten van een huurcontract of een reservering op basis van een gebruikerscontract geschieden via het door de Klant gekozen en door Verhuurder geaccepteerde betaalmiddel. De volgende regelingen zijn van toepassing:

a) Verhuurder behoudt zich het recht voor om elk door de Klant aangegeven betaalmiddel te weigeren en om van meerdere aangegeven betaalmiddelen het door de Klant gekozen betaalmiddel te wijzigen als standaardbetaalmiddel. Verhuurder heeft het recht om voor de afhandeling van de betaling gebruik te maken van dienstverleners.
b) Door de keuze van het betaalmiddel machtigt de Klant Verhuurder om het betreffende betaalmiddel te debiteren met alle vergoedingen (inschrijfgeld, vergoeding voor de huur en reservering, indien van toepassing), afkoopsommen en contractuele boetes, alsmede alle overige kosten die op grond van het gebruikerscontract en/of een huurcontract verschuldigd zijn. De Verhuurder kan een redelijk bedrag als waarborgsom toestaan via de gekozen betalingswijze voorafgaand aan de aanvang van de huur.
c) Voor betaling via SEPA-incasso is een in de EU aangehouden lopende rekening vereist. In dit geval machtigt de Klant Verhuurder herroepelijk om de door de Klant te betalen vergoedingen te innen via automatische incasso ten laste van de opgegeven zichtrekening. Door vermelding van de zichtrekening bevestigt de Klant dat automatische incasso via deze zichtrekening mogelijk is. Op verzoek dient aan Verhuurder een bewijs van de rekeningmachtiging te worden overgelegd. In geval van betaling via SEPA-incasso dient de Klant te verzekeren dat er voldoende dekking is op zijn betaalrekening.
d) In geval van niet-uitvoering of laattijdige betaling, wordt de Klant een forfaitair bedrag in rekening gebracht in overeenstemming met de prijs- en kostenvoorschriften. Indien een geïncasseerd bedrag door de bank wordt teruggevorderd en de Klant verantwoordelijk is voor deze omstandigheid, zal de Klant de kosten dragen die voortvloeien uit de terugbetalingsnota. Deze kosten worden overeenkomstig de prijs- en kostenvoorschriften op het forfaitaire bedrag in mindering gebracht. Gezien de moeite en kosten die met retourdebetnota's gemoeid zijn, wordt de Klant verzocht om in geval van een klacht geen bezwaar te maken tegen de debetnota, maar eerst bij Verhuurder om opheldering te vragen. In geval van een terechte klacht wordt het geïncasseerde bedrag aan de Klant gerestitueerd of wordt een creditnota opgesteld.
e) De Klant machtigt Verhuurder tot het uitvoeren van kredietcontroles en kredietwaardigheidsonderzoeken alsmede fraudepreventiecontroles, dit geldt ook gedurende de looptijd van een huurcontract.
f) Als de Klant betaalmiddelen opgeeft die niet van hem zijn of waarvoor hij geen duidelijke machtiging heeft, behoudt Verhuurder zich het recht voor om de zaak voor te leggen aan de wetshandhavingsinstanties en een klacht in te dienen. Verhuurder heeft het recht om bewijs en machtigingsdocumenten te vragen met betrekking tot de door de Klant opgegeven betaalmiddelen.

10.4 Ten aanzien van vorderingen die niet op dezelfde contractuele relatie berusten, kan de Klant jegens Verhuurder slechts een retentierecht doen gelden voor zover zijn tegenvordering onbetwist is, in kracht van gewijsde is gegaan of vatbaar is voor beslechting. De Klant kan vorderingen of andere rechten uit hoofde van voornoemde contracten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder overdragen aan derden.

10.5 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de Klant aan derden over te dragen. De Klant wordt van een cessie op de hoogte gesteld in de betreffende factuur. In dat geval kan de Klant slechts bevrijdend aan de cessionaris betalen.

10.6 Betalingen bij het afsluiten van een huurcontract of bij een reservering via een Platform zullen, indien van toepassing, worden afgehandeld via het betreffende Platform conform de Platformvoorwaarden. In voorkomend geval zal Verhuurder de vorderingen op de Klant overdragen aan de exploitant van het betreffende Platform.

10.7 Krediet of MILES Kredieten die door de Klant worden verworven, worden ofwel toegewezen aan de gebruikersaccount bij MILES als ze verband houden met huurcontracten die (geacht worden te) worden afgesloten onder het gebruikerscontract, ofwel worden ze toegewezen aan de account van de Klant bij een Platform als ze verband houden met huurcontracten die (geacht worden te) worden afgesloten onder het betreffende Platform. In dit opzicht is er geen gebruik van dergelijke kredieten mogelijk voor de respectievelijke andere manier om huurcontracten af te sluiten.

10.8 Voor zover de Klant een betaling heeft gedaan voor kredieten of MILES Kredieten die zijn toegewezen aan de gebruikersaccount bij MILES (als een krediet bijvoorbeeld werd aangekocht als een quotum met korting), is een contractuele verjaringstermijn van drie jaar na aankoop van toepassing op de inwisselbaarheid. Indien het gebruikerscontract wordt beëindigd vóór het verstrijken van de contractuele verjaringstermijn, zal een terugbetaling van het betaalde krediet aan de Klant worden gedaan. Voor zover de Klant geen betaling heeft verricht voor kredieten of MILES Kredieten die zijn toegewezen aan de gebruikersaccount bij MILES (als het krediet bijvoorbeeld is gebaseerd op een promotie door MILES), is de periode voor inwisselbaarheid afhankelijk van de respectieve reden voor toewijzing; deze periode wordt de Klant ter kennis gegeven op het moment van toewijzing of in de MILES app onder het item “Factuurgeschiedenis”. Indien het gebruikerscontract wordt beëindigd vóór het verstrijken van de periode voor inwisselbaarheid, vervalt het toegewezen krediet. Voor kredieten die zijn toegewezen aan de account van de Klant bij een Platform, zijn de Platformvoorwaarden van toepassing.

11. Wijzigingen aan de HV

11.1 Verhuurder behoudt zich het recht voor deze HV en de prijs- en kostenvoorschriften met effect op toekomstige verhuringen te allen tijde te wijzigen.

11.2 Wijzigingen aan de HV worden een maand op voorhand schriftelijk, per e-mail of op een andere passende wijze aan de Klant meegedeeld. 

12. Algemene bepalingen en bevoegde rechter

12.1 De zakelijke relatie tussen Verhuurder en de Klant wordt beheerst door Belgisch recht. Indien de Klant als consument zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dat land onaangetast door de rechtskeuze die in deze HV wordt gemaakt.

12.2 Voor alle huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met Klanten die geen consumenten zijn, zijn de exclusieve bevoegde rechtbanken die van Brussel. Hetzelfde geldt wanneer de Klant geen algemene verblijfplaats in België heeft, zijn woonplaats na het afsluiten van de overeenkomst naar het buitenland verplaatst of wanneer zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de vordering niet bekend is. Wettelijk verplichte bevoegde rechtbanken blijven onaangetast.

12.3 Indien één of meer bepalingen van deze HV ongeldig of nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overeenkomst niet aan voor wat betreft haar overige bepalingen.

12.4 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting onder de link https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

13. Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht met betrekking tot een MILES Pass-abonnement met inachtneming van de volgende bepalingen:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons MILES Mobility Belgium SRL, Handelsstraat 31, 1000 Brussel, telefoonnummer: +32 2 6229696, e-mailadres: hello-belgium@miles-mobility.com door middel van een duidelijke kennisgeving (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) informeren van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terug. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Indien u tijdens de herroepingstermijn een begin van uitvoering van de diensten heeft verzocht, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding van de reeds uitgevoerde diensten tot het tijdstip waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst ten opzichte van de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Het herroepingsrecht van de Klant vervalt ook indien MILES is begonnen met de uitvoering van de dienst bij het eerste gebruik van een MILES Pass nadat de Klant hiertoe uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd zijn kennis heeft bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen bij de volledige uitvoering van het gebruikerscontract door MILES. 

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Aan MILES Mobility Belgium BV, Handelsstraat 31, 1000 Brussel, Telefoonnummer: +32 2 6229696, e-mailadres: hello-belgium@miles-mobility.com 

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Datum, handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.